Aalst Nestor De Tièrestraat

De OVAM saneert de oude gasfabriek in Aalst

Waar is de site gelegen?

Het terrein is gelegen aan de Nestor De Tièrestraat 40-42 in Aalst. 

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Het terrein maakt deel uit van een vroegere gasfabrieksite. Er werd ter hoogte van Nestor De Tièrestraat 40-42 een sterke verontreiniging vastgesteld, die met het blote oog zichtbaar was. De verontreiniging kwam er door de voormalige teerputten en het afval- en afvalmateriaal van de gasfabriek die hier vroeger gevestigd was.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

In 2012 werd een teerput ontgraven tot ongeveer 5 meter diepte. Indien er nog een sterke verontreiniging werd aangetroffen, moest men nog dieper ontgraven voor zover stabieltechnisch mogelijk. De vervuilde grond werd afgevoerd naar een erkende grondverwerker, waar hij werd gereinigd.

Om de stabiliteit te waarborgen, werd met behulp van een bekisting ontgraven. Om te kunnen ontgraven, pompten we het grondwater weg. Dat grondwater werd ter plaatse gezuiverd door een mobiele zuiveringsinstallatie en vervolgens geloosd in de riolering. Na de ontgraving werd de put opnieuw aangevuld.

In 2013, na de verwijdering van de eerste teerput, werd in opdracht van de OVAM de kern van de verontreiniging verder onderzocht in een site-onderzoek. Het site-onderzoek heeft als doel de omvang van de bodemverontreiniging en de risico's die uitgaan van de bodemverontreiniging te bepalen. Uit het site-onderzoek bleek dat er een bodemsanering nodig was. De verontreiniging betreft minerale olie, BTEX, PAK's en cyanides.
Deze historische verontreiniging moet gesaneerd worden. De vervuilende stoffen die in deze kern werden aangetroffen, vormen een risico bij een direct contact.
De huidige eigenaars hebben geen schuld aan de vervuiling en hoeven dus ook niet te betalen voor de sanering. De OVAM vordert de gemaakte saneringskosten terug van de vervuiler.

 

Wat is de tijdsplanning?

De OVAM voertde saneringswerken ambtshalve uit. In een eerste stap stelt de OVAM een erkende bodemsaneringsdeskundige aan die instaat voor de opmaak van een bodemsaneringsproject. AIB Vinçotte International nv zal dit bodemsaneringsproject opstellen. In dit bodemsaneringsproject onderzoekt de deskundige welke saneringstechniek het meest geschikt is om de verontreiniging te saneren. Dit bodemsaneringsproject werd aan de buurt toegelicht tijdens een algemene bewonersvergadering in september 2015.

Na conformverklaring van het bodemsaneringsproject gaat de OVAM over tot de uitvoering van de bodemsaneringswerken. Om de bodemsaneringswerken uit te voeren stelt de OVAM een gespecialiseerde aannemer aan.

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Sabine Plingers
Erkend Bodemsaneringsdeskundige : AIB Vinçotte International nv

Voormalige gasfabriek in Aalst
Aalst Nestor De Tièrestraat
Contact

Sabine Plingers
Projectleider

ambtshalve@ovam.be