Subsidies voor lokale besturen

Subsidies duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen

De Vlaamse overheid helpt lokale besturen bij het uitwerken van een duurzaam afvalstoffen – en materialenbeleid. De OVAM heeft daarvoor diverse subsidiemogelijkheden. Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen steun krijgen voor investeringen en projecten bij de preventie, het beheer en inzameling van afvalstoffen en materialen. Vlaanderen Circulair ondersteunt innovatieve projecten voor de Circulaire Stad. Ga hier te rade voor meer informatie. 

Daarnaast zet de OVAM in op de aanpak van zwerfvuil via de Mooimakers, het Werkplan halve euro - specifiek voor de inzameling van verpakkingsafval, of de organisatie van groene evenementen

 

Het subsidiebesluit

Investeringen inzameling en beheer afvalstoffen

Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen steun voor investeringen in functie van de selectieve inzameling en het beheer van afvalstoffen, zoals voorzieningen voor thuiscompostering, diftar-systemen, recyclageparken en voorvergistingsinstallaties.
De wetgeving en gedetailleerde uitleg in de Algemene Richtlijn inzake investeringssubsidies is beschikbaar bij Publicaties. 


Innovatieve projecten

Projecten die op een innovatieve manier aan de slag wilden gaan met het duurzaam materialenbeheer, komen sinds eind 2014 in aanmerking voor een subsidie.

Het doel: de circulaire economie in steden en regio's stimuleren. Innovatieve projecten zijn een aanvulling op een gedegen afvalinfrastructuur. Ze stimuleren de zoektocht naar nieuw en effectief beleid, door onderzoek, samenwerking, thematische vernieuwing en/of technologische ontwikkelingen.

Invalshoeken waren: voedselverspilling tegengaan, duurzaam wonen en bouwen, het ondersteunen van de deeleconomie en het stimuleren van hergebruik, reparatie, recyclage en alternatieve vormen van selectieve inzameling. Ook voorstellen die nieuwe doelgroepen aanspreken, andere logistieke oplossingen uitproberen of investeringen in technologische ontwikkeling kwamen in aanmerking. Enkele succesvolle voorbeelden zijn FashionFlows in Antwerpen of het verkennen van product-dienstcombinaties in het gemeentelijk aankoopbeleid in Kortrijk.

Circulaire stad en ondernemenGeïnteresseerd? In het najaar van 2017 organiseert Vlaanderen Circulair een open call voor de indiening van innovatieve projecten. Let op, de deadline is 15 september!

 

 

 

 

 

 

Een nieuw subsidiebesluit 

De circulaire economie rekent op de actieve inzet van lokale besturen. Om in te spelen op de actuele behoeftes en prioriteiten, worden de subsidieregels voor investeringen en projecten op korte termijn aangepast. Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Vergelijkbaar bedrijfsafval, het asbestafbouwbeleid en ervaringen met de ondersteuning van innovatieve projecten, vroegen om een nieuw kader.
Na goedkeuring zal de aangepaste wetgeving gepubliceerd en nader toegelicht worden.
 

Wetgeving en Algemene Richtlijn

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 (geconsolideerde versie). Dit subsidiebesluit vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.
  • Ministerieel besluit van 22 mei 2014 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd. Dit ministerieel besluit vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.
  • Algemene richtlijn bij het besluit van de Vlaamse Regering en het ministerieel besluit. Deze algemene richtlijn vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.
  • Standaardformulier subsidies (toe te voegen bij indienen ontwerpdossier). Dit standaardformulier vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

 

Meer info over de financiële ondersteuningsmogelijkheden en de belangrijkste elementen van de procedures ]