Scheepsafvalstoffen

De richtlijn 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen is ontstaan uit de bezorgdheid over de verontreiniging van de zeeën en kusten. Die bezorgdheid kwam er door lozingen van scheepsafval en ladingresiduen, en in het bijzonder uit de tenuitvoerlegging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973, zoals gewijzigd in het Protocol van 1978 (Marpol 73/78). Dit protocol regelt welke afvalstoffen door schepen in het mariene milieu mogen worden geloosd. Daarnaast legt het verplichtingen op door toereikende ontvangstvoorzieningen in havens aan te bieden. De bepalingen uit deze richtlijn  - die onder de gewestelijke bevoegdheden vallen - werden geïmplementeerd in het VLAREMA.