Asbestveilig Vlaanderen 2040 doorstartfase 2015-2018

Doel en werkwijze van de doorstartfase

De Vlaamse Regering erkende met haar beslissing van 24 oktober 2014 de noodzaak om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen versneld en gefaseerd af te bouwen. Hoe dit gerealiseerd moet worden, zal in het finale Asbestafbouwplan staan dat de OVAM vormgeeft in de huidige doorstartfase tot 2018. In deze doorstartfase onderzoekt de OVAM middels bijkomende studies, proefprojecten en bilaterale samenwerkingstrajecten hoe bestaande en nieuwe beleidsinstrumenten deze versnelde asbestafbouw kunnen helpen realiseren.

Vanuit een 360°-benadering bestuderen, overleggen en evalueren we transversaal met alle betrokken beleidsdomeinen en belanghebbenden de haalbare scenario’s. Binnen deze geïntegreerde benadering bekijken we doelgroepgericht en sectorspecifiek hoe we bestaande sensibiliserende, financierende en uitvoerende instrumenten kunnen koppelen aan nieuwe initiatieven in functie van een asbestafbouwbeleid. Ook bekijken we hoe we onze ambtshalve werking als hefboom kunnen inzetten voor de verwijdering van bepaalde materiaalstromen.

Opmaak (ontwerp) Asbestafbouwplan

De voorbereiding van het globale asbestafbouwplan dat de planmatige aanpak zal beschrijven, loopt volop. Het Asbestafbouwplan zal een tweesporenaanpak omvatten met enerzijds de voorbereiding van een aansturend regelgevende kader in het Materialendecreet en het Vlarema, en anderzijds een doelgroepgericht, markt-economisch ondersteuningsbeleid voor gebouweigenaars. 

De voorbereiding van een dergelijke beleidsplan vergt naast veelvuldig bi-lateraal overleg met vertegenwoordigers van gebouweigenaars en betrokken sectoren, de uitvoering van bijkomende studies en proefprojecten om de nodige inzichten te verwerven naar opschaling voor Vlaanderen. We vertrekken hierbij vanuit een aantal principes die als rode draad mee de pijlers zullen vormen van het asbestafbouwbeleid.

De studies, proefprojecten en pijlers vindt u rechts op deze pagina onder Publicaties.