Vervoer binnen Vlaanderen

Bij transport voor derden is voor elk van onderstaande mogelijkheden een CMR-document, een vrachtbrief voor het vervoer over korte afstanden of een distributielijst vereist.   Gebeurt het transport in eigen beheer of voor eigen rekening, dan zijn volgens de vervoerswetgeving geen specifieke documenten vereist.

Voor de grondverzetsregeling zijn bijkomend onderstaande vervoersdocumenten noodzakelijk:

  • Bij uitgravingen kleiner dan 250 m³ en afkomstig van een niet-verdachte grond legt de wetgeving geen specifieke documenten op.  Om bij eventuele wegcontroles te kunnen aantonen dat aan de voorwaarden van de grondverzetregeling voldaan is, kunt u het document 'Verklaring voor gebruik kleine hoeveelheden uitgegraven bodem' en het vervoersdocument 'Verklaring voor transport kleine hoeveelheden uitgegraven bodem' gebruiken. Het gebruik van deze documenten is niet verplicht. Ze bevatten echter wel de nodige informatie over de herkomst van de bodem. U kunt dit als hulpdocument gebruiken bij controle op weg.
  • Bij afvoer van uitgegraven bodem van uitgravingen van meer dan 250 m³  of van uitgravingen op een verdachte grond moet u bij een erkende bodembeheerorganisaties, een erkende tussentijdse opslagplaats of een erkend centrum voor grondreiniging de correcte transportdocumenten aanvragen. 
  • Het is echter niet verplicht om vooraf aan de uitvoering van de grondwerken  een technisch verslag op te stellen.  Indien u geen technisch verslag hebt, kunt u toch de uitgegraven bodem toch naar een tussentijdse opslagplaats of naar een grondreinigingscentrum afvoeren als u dit meldt aan de erkende bodembeheerorganisatie.  De erkende bodembeheerorganisatie heeft hiervoor een aangepast vervoersdocument.  De uitbater van de tussentijdse opslagplaats of het centrum voor grondreiniging neemt dan de verplichting tot opmaak van het technisch verslag over en zorgt voor de verdere opvolging van de traceerbaarheidsprocedure.
  • Verontreinigde uitgegraven bodem is een afvalstof en voor  afvoert naar een centrum voor grondreiniging of naar een stortplaats moet je beschikken over een identificatieformulier afvalstoffen.