Gassite Maaseik - Venlosesteenweg, Eikerpoort

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Venlosesteenweg en de Eikerpoort in Maaseik. Deze site omvat 7 kadastrale percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

De gasfabriek is actief geweest vanaf 1898. Men produceerde er lichtgas gebruikt voor de verlichting van de straten van Maaseik en als brandstof voor huishoudelijke activiteiten (bijvoorbeeld om op te koken). Het lichtgas, gemaakt uit steenkool stockeerde men in één gashouder. De uitbating van deze gasfabriek gebeurde door de stad Maaseik. Van 1927 tot 1930 vond de ontmanteling van de gasfabriek plaats. Sinds 1930 bevinden zich op deze percelen woningen en handelszaken.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalige gasfabriek Venlosesteenweg en Eikerpoort in Maaseik'. Op 16 januari 2014 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit terug bij de publicaties. U vindt er eveneens een lijst met de betrokken percelen.

Deze site-aanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het site-besluit in het Belgische staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). Daarnaast neemt de OVAM de onderzoeken voor haar rekening. Omdat de gasfabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een site-onderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan zal de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever optreden en deze financieren.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Omdat gasfabrieken allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Meer uitleg over gassites vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd reeds een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Er werden PAK's teruggevonden (polyaromatische koolwaterstoffen), meer bepaald naftaleen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, bezo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen en indeno(1,2,3-cd)pyreen. Er wordt eveneens een gassite-onderzoek uitgevoerd.

Wat is de tijdsplanning?

De OVAM heeft begin 2016 aan Mava opdracht gegeven het beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren.

Wie is wie?

projectverantwoordelijke bij de OVAM: Anke Van Noyen