Gebruik als bodem

Afvoer en gebruik buiten de kadastrale werkzone

Indien de uitgegraven bodem voldoet aan de waarden voor vrij gebruik van bijlage V van het VLAREBO wordt hij vanuit het bodembeheerbeleid niet als verontreinigd beschouwd.  Het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem laat toe dat de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd.  Uitgegraven bodem die aan de vrij gebruikswaarde voldoet mag u zonder beperkingen overal gebruiken.

Uitgegraven bodem die voldoet aan bijlage V van het VLAREBO mag u vrij gebruiken, zowel binnen als buiten de kadastrale werkzone.  

Uitgegraven bodem die niet voldoet aan de waarden voor vrij gebruik van bijlage V van het VLAREBO, maar wel voor alle stoffen voldoet aan de bodemsaneringsnorm van het bestemmingstype III (bijlage IV van het VLAREBO), mag u buiten de kadastrale werkzone gebruiken op voorwaarde dat een studie van de ontvangende grond wordt uitgevoerd en voor zover de uitgegraven bodem voor alle stoffen voldoet aan de 80% van de bodemsaneringsnorm van de ontvangende grond.

Deze studie bevat een aantal randvoorwaarden met betrekking tot de concentraties in de uitgegraven bodem en de concentraties in de ontvangende grond.  Deze studie moet bovendien aantonen dat het gebruik van de uitgegraven bodem geen bijkomende grondwaterverontreiniging kan veroorzaken en dat mogelijke blootstelling aan de verontreinigende stoffen geen extra risico oplevert. De richtlijnen voor het opmaken van een studie van de ontvangende grond vindt u terug als een standaardprocedure.

Voor de bodemsaneringsdeskundigen is de standaardprocedure ook beschikbaar onder de vorm van een webtoepassing.

Gebruik binnen de kadastrale werkzone

Voor uitgegraven bodem die u binnen de projectzone opnieuw gebruikt gelden afwijkende voorwaarden indien u ook binnen een kadastrale werkzone werkt.  Uitgegraven bodem die voldoet aan 80% van de bodemsaneringsnorm van het bestemmingstype, mag u vrij gebruiken binnen de kadastrale werkzone.

Uitgegraven bodem die voldoet aan 80% van de bodemsaneringsnorm van het bestemmingstype, mag u binnen de kadastrale werkzone vrij gebruiken.  Uitgegraven bodem hoge waarden bevat dan 80% van de bodemsaneringsnorm mag u binnen de kadastrale werkzone gebruiken, op voorwaarde dat u werkt volgens een code van goede praktijk. Deze code van goede praktijk houdt in dat het gebruik van bodem als bodem binnen de kadastrale werkzone geen ernstige nadelige en relevante wijziging van milieurisico's tot gevolg heeft.

Gebruik binnen een zone voor gebruik ter plaatse

De bepalingen voor het gebruik van uitgegraven bodem binnen een zone voor het gebruik ter plaatse zijn slechts van toepassing voor grondwerken voor de aanleg, de heraanleg of het herstel van leidingwerken, voor het herstel van oevers en dijkprofielen voor zover de werken zich beperken tot het optrekken van de afgeschoven grond en voor het gebruik van teelaarde binnen ontginningen.  Bij deze werken wordt de uitgegraven bodem, volgens een code van goede praktijk,  op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities in dezelfde toepassing teruggebracht.