Gemeentelijke Inventaris: stand van zaken

In het verleden bleek het overmaken van de Gemeentelijke Inventaris aan de OVAM niet vanzelfsprekend. De OVAM lanceerde in 2012 een nieuw webloket voor gemeenten om een digitale uitwisseling van deze gegevens mogelijk te maken. Sindsdien is informatie over ca. 60.000 risicogronden in Vlaanderen uitgewisseld. Hierbij zijn ruim 35.000 risicogronden bijkomend geïdentificeerd (niet eerder geregistreerd in het Grondeninformatieregister van de OVAM).  

Aanpak met verschillende ondersteunende acties loont!

Om de opbouw en het beheer van de Gemeentelijke Inventaris maximaal te faciliteren  is er ondersteuning geboden via toelichtingen, richtlijnen, handige tools én advies op maat.

Inmiddels hebben de gemeenten serieuze inspanningen geleverd om hun inventaris van risicogronden op te bouwen. De volledige inventaris van risicogronden moet eind 2017 afgerond zijn

evolutie uitwissteling GIEind 2014

Sinds de lancering van het nieuw webloket is de kwaliteit en uitwisselbaarheid van de Gemeentelijke Inventaris sterk verbeterd. Eind 2014 hebben 275 gemeenten risicogronden op hun grondgebied overgemaakt aan de OVAM, waarbij informatie van meer dan 100.000 kadastrale percelen met VLAREBO-rubrieken zijn uitgewisseld via het webloket.

Hiervan konden 30 gemeenten hun inventaris van risicogronden reeds volledig uitwisselen met het webloket. De overige gemeenten wisselden vooral informatie over risico-inrichtingen vanaf 1991 tot nu uit (cfr. eind 2013 was als streefdatum voor de uitwisseling van informatie van risicogronden uit VLAREM-vergunningen gesteld).  De volgende stap is om ook de oudere informatie over risico-activiteiten uit te wisselen. Gezien veel van deze gegevens uit ARAB- of oudere vergunningen nog niet gedigitaliseerd zijn, zijn deze inspanningen aanzienlijk groter.  Vandaar zetten we sinds 2015  externe expertenteams in voor specifiek advies op maat. Hierbij gaan we samen met de gemeente na wat de meest praktische oplossing is om de gevraagde informatie tijdig via het webloket uit te wisselen.

Eind 2016

Met 187 gemeenten kon het advies op maat worden opgestart. We focussen op de beschikbare informatie van de gemeentelijke archieven, indien nodig aangevuld met de provinciale data per gemeente. Hiervoor werken de externe experten ook intens samen met de provinciale archieven.

Met resultaat: eind 2016 hebben 304 van de 308 gemeenten informatie over risico-inrichtingen  op  ca. 134.000 kadastrale percelen doorgegeven. In totaal hebben 146 gemeenten bevestigd de inventaris van risicogronden volledig te hebben uitgewisseld via het webloket. Hierbij kon het overzicht van de risicogronden in de grondwaterbeschermingszones voor drikwaterwinnening vervolledig worden.

OVAM blijft de gemeenten ondersteunen

De OVAM zet het advies op maat intensief voort in 2017.  Ondersteuning blijft ook noodzakelijk om een goede kwaliteit van de uitgewisselde gegevens te waarborgen. De kwalificatie als risicogrond heeft immers een grote impact op een hele reeks van betrokkenen. Verder blijven we inzetten op een maximaal gebruiksnut van het webloket voor gemeenten.

Zo komt een volledig overzicht van alle risicogronden in Vlaanderen in zicht. Dankzij het identificeren en inventariseren van risicogronden worden brownfields vlotter opgespoord en andere risicogronden waarvoor mogelijk een specifieke aanpak door de OVAM kan worden voorzien, in kaart gebracht. Zo worden on(der)benutte en verontreinigde terreinen sneller geactiveerd, wat direct bijdraagt tot een verhoging van het ruimtelijk rendement in Vlaanderen. Praktijkvoorbeelden voor lokale besturen zijn te vinden via www.portfolio.ovam.be. In de gemeenten waar de Gemeentelijke Inventaris reeds volledig is uitgewisseld, kunnen we samen deze stap verder zetten.

Voor slechts 11 gemeenten is het overzicht van de activiteiten uit VLAREM-vergunningen niet tijdig vervolledigd. In de overige 297 gemeenten kan de opvolging van de periodieke onderzoeksplicht worden opgedreven. Tevens kan verder doelgericht onderzocht worden of een  aanpak op maat voor welbepaalde sectoren is aangewezen.

Hoe ver staat uw gemeente met de Gemeentelijke Inventaris?

De gedetailleerde overzichtskaart van Vlaanderen vindt u terug bij de publicaties bovenaan op deze webpagina.

Op deze overzichtskaart is de mate van uitwisseling van de informatie van risicogronden via het webloket weergegeven. Per gemeente kan worden nagegaan of de nodige informatie (deels) is uitgewisseld of de Gemeentelijke Inventaris nog volop in opbouw is. Deze weergave is gebaseerd op de informatie die de gemeenten ons ter beschikking stellen en wordt regelmatig geactualiseerd.

De gegevens die door de gemeenten in het webloket worden ingevuld of opgeladen, worden rechtsreeks toegevoegd aan het Grondeninformatieregister van de OVAM (GIR). Vanaf 1 juni 2016 wordt de informatie uit de gemeentelijke inventarissen op alle bodemattesten vermeld.  Als de eigenaar of exploitant van mening is dat een kadastraal perceel onterecht is opgenomen als risicogrond, kan dit worden rechtgezet bij de gemeente of - bij meer complexe gevallen - via het indienen van een gemotiveerde verklaring 'geen risicogrond'.

Publicaties
Hoe ver staat uw gemeente met de inventaris?
Contact

team Bodemdata
inventarisatie@ovam.be
015 284 137

vragen & tips

folder inventaris risicogronden
Wat als een perceel onterecht werd geïnventariseerd?