Gent - Langerbruggekaai: uitvoering bodemsaneringswerken

Waar is het terrein gelegen?

Het terrein is gelegen aan de Langerbruggekaai 40 in Gent.

Welke bodemonderzoeken werden reeds uitgevoerd en hoe is de verontreiniging ontstaan?

In opdracht van de OVAM werden drie beschrijvende bodemonderzoeken uitgevoerd.

Het eerste bodemonderzoek toont een bodemverontreiniging aan van zware metalen en minerale olie. Deze bodemverontreiniging werd wellicht veroorzaakt door historische industriële activiteiten en door zware bombardementen op de voormalige olieraffinaderij Belgo-Petroleum tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verontreiniging met zware metalen is vermoedelijk afkomstig van puin van afbraakwerken en/of van aanvulgrond die werd gebruikt om het terrein te egaliseren.

Het tweede bodemonderzoek toont aan dat er op de noordelijk gelegen helft van het terrein (dit is het gedeelte dat grenst aan het Zuidledeplein) een verontreiniging met vrije asbest voorkomt. Deze verontreiniging ontstond vermoedelijk door de onzorgvuldige sloop van de installaties van het voormalige Belgo-Petroleum tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Uit deze twee onderzoeken is gebleken dat de vastgestelde bodemverontreinigingen moeten gesaneerd worden.

Het derde bodemonderzoek had als doel om na te gaan of de vastgestelde asbestverontreiniging zich verspreid heeft naar de omliggende percelen van het Zuidledeplein en de Lochtingsstraat. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er geen verspreiding is opgetreden.

 

asbestonderzoek

asbestonderzoek

plan asbestonderzoek

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Bij de start van de werken wordt het terrein voorzien van een werfinrichting en specifieke veiligheidsvoorzieningen. Vervolgens worden de struiken en bomen afgezaagd en ingekort tot boven het maaiveld. Hierna starten we met de gefaseerde en gecontroleerde ontgraving van de asbest- en zware metalen verontreiniging tot een diepte van 50cm. De berm die gelegen is ter hoogte van het Zuidledeplein wordt eveneens afgegraven.

Vervolgens wordt de minerale olie-verontreiniging aangepakt. We voorzien een locale ontgraving tot 4m onder het maaiveld met behulp van een grondwaterbemaling. Het onttrokken grondwater wordt gezuiverd en geloosd in het nabijgelegen Kanaal Gent-Terneuzen. In totaal wordt ongeveer 25.000 ton aan verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum.

Na de sanering worden de ontgraven zones opnieuw aangevuld met een isolatielaag van 70cm.

De sanering duurt ongeveer 7 maanden. De totale kosten van de sanering bedragen 1.600.000 euro inclusief BTW.

 

plan bodemsaneringswerken

plan bodemsaneringsproject

Welke veiligheidsmaatregelen worden voorzien tijdens de sanering?

Tijdens de saneringswerken voorziet de OVAM een uitgebreid aantal specifieke maatregelen om de veiligheid voor de mensen op de werf en voor de omwonenden te garanderen. Zo voorzien we onder meer dat alle arbeiders de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, dat de graaf- en laadzone continue bevochtigd wordt om verspreiding van asbestvezels te voorkomen en dat er periodiek luchtmetingen worden uitgevoerd om de luchtkwaliteit te monitoren.

De werken worden uitgevoerd onder het permanente toezicht van een bodemsaneringsdeskundige en een veiligheidscoördinator. Zij zorgen dat alle milieu- en veiligheidsvoorschriften correct worden nageleefd.

Welke hinder wordt er verwacht?

Tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken is enige lawaai- en verkeershinder niet uit te sluiten. De OVAM en de door OVAM aangestelde dienstverleners zijn vertrouwd met de uitvoering van dergelijke saneringen en stellen alles in het werk om de overlast voor u als omwonende te beperken. De aannemer stelde in overleg met de stadsdiensten en de politie een verkeerscirculatieplan op om de hinder tot een minimum te beperken.

Wat gebeurt er na de sanering van het terrein?

Na de uitvoering van de bodemsanering door de OVAM, zorgt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor de herinrichting van het terrein als parkzone en speelbos. De oude spoorwegbedding die langs het terrein loopt, wordt ingericht als doorlopende fietsverbinding. Deze fietsverbinding vormt een onderdeel van het langeafstandsfietspad langs de kanaalzone.

Inrichtingsplan Doornzele Kanaalzijde, 2013, VLM

Inrichtingsplan Doornzele Kanaalzijde, 2013, VLM

Wie is wie?

– Project- en dossierbeheerder OVAM: Katrien Van De Wiele
– Erkend bodemsaneringsdeskundige: Esher bvba, projectleider Hendrik Van Herzeele
– Gespecialiseerde aannemer: Aclagro nv, projectleider Mario Verhaeghe en werfleider Wim Grammens
– Veiligheidscoördinator: Buro V.E.M, Luk Verdegem

Luchtfoto terrein Langerbruggekaai
luchtfoto Langerbruggekaai
Contact

Katrien Van De Wiele
015 284 375
ambtshalve@ovam.be