Gent - Stukwerkersstraat - Gassite

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Stukwerkersstraat in Gent. De site omvat drie kadastrale percelen. U vindt het detailplan bij de publicaties rechts. 

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

In de periode 1875 tot 1946 was er op de site een papier- en voddenmagazijn aanwezig. In 1890 kreeg de eigenaar toelating om het magazijn te verlichten met gas.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Voormalig papier- en voddenmagazijn in de Stukwerkersstraat in Gent'. Op 23 mei 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts. U vindt er meteen ook een lijst met de betrokken percelen.

Deze siteaanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar er eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). De OVAM neemt de onderzoeken voor haar rekening. Omdat het magazijn op meerdere percelen lag, voert de OVAM een siteonderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan treedt de OVAM voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze.

Klik hier voor algemene uitleg over woonzones.

Omdat gassites allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd er in 2012 een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd, aangevuld met een beperkte staalname. Deze (beperkte) onderzoeksinspanningen toonden verhoogde waarden voor cyanide, lood en voor kwik in het vaste deel van de aarde. Daarnaast is ook de richtwaarde voor arseen in het grondwater overschreden. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd.

Conform het sitebesluit van 2013 werd in 2016 een siteonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd de volledige onderzoekslocatie, conform de standaardprocedures en de specifieke richtlijnen voor onderzoek en sanering van gassites, onderzocht.

Het siteonderzoek heeft volgende historische verontreinigingen aangetoond:

  • zware metalen (lood, koper, zink, kwik) en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) in het vaste deel van de aarde. Deze verontreiniging wordt gelinkt aan de aanwezigheid van een ophogingslaag (met onder meer steenpuin en baksteenresten);
  • niet-chlooroxideerbare cyaniden in het vaste deel van de aarde. Deze verontreiniging wordt gerelateerd aan de voormalige activiteiten van het papier- en voddenmagazijn;
  • arseen in het grondwater. Deze verontreiniging is niet te relateren aan de voormalige activiteiten op de onderzoekslocatie.

Er komt op de onderzoekslocatie ook nog een verontreiniging met minerale olie en BTEXN in het vaste deel van de aarde en in het grondwater voor. Deze verontreiniging is echter niet gelinkt aan de voormalige activiteiten van het papier- en voddenmagazijn en wordt bijgevolg niet verder in het kader van het sitebesluit behandeld.

Het siteonderzoek werd op 18 april 2016 bij de OVAM ingediend en is vervolgens door de OVAM conform verklaard.