Herontwikkeling van voormalige textielververij in Sint Niklaas

  • 15 mei 2017

Op het terrein aan de Stillemansstraat 2-4 in Sint Niklaas werd van 1933 tot 1975 een ververij van brei- en tapijtwol geëxploiteerd door de firma Smet. Naast de ververij-activiteiten, werd er ook een nieuwkuis uitgebaat. Dit zorgde voor een historische verontreiniging met gechloreerde solventen (VOCL). Na de vaststelling van deze verontreiniging in het oriënterend bodemonderzoek heeft de eigenaar de vrijstelling gevraagd van de saneringsplicht. Eenmaal dit bekomen, werd er een beschrijvend bodemonderzoek door de OVAM uitgevoerd waaruit bleek dat er een sanering noodzakelijk was en dat de sanering urgent was.

Dit vormde het scharniermoment voor de herontwikkeling van het terrein. De leegstaande woningen en gebouwen werden afgebroken en bouwrijp gemaakt eind 2015. Het terrein wordt herontwikkeld naar een appartementsgebouw met ondergrondse parkeergarage. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst tot geïntegreerde uitvoering van de bodemsanering en de herontwikkeling van het terrein gesloten tussen de OVAM, de familie Vanhuffel als terreineigenaar en Bouwwerken Verhulst als projectontwikkelaar.  In deze overeenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt wie welke taken op zich neemt.

De saneringswerken gingen in oktober vorig jaar van start. De verontreinigde grond wordt ontgraven tot een diepte van 3,75 m-mv met behulp van een beschoeiing en afgevoerd voor externe verwerking. Er is een grondwaterdaling voorzien en het opgepompte grondwater wordt gezuiverd door een mobiele grondwaterzuiveringsinstallatie alvorens te lozen op de openbare riolering. Tijdens en na de ontgravingswerken wordt de grondwaterkwaliteit gedurende 1,5 jaar opgevolgd.