Herselt - Lindenstraat: win-winsituatie - efficiënte geïntegreerde sanering door sloop van oude woning

De OVAM kon een ontgraving van minerale olieverontreiniging zowel milieutechnisch als financieel zeer efficiënt uitvoeren doordat de eigenaars een oude woning wilden slopen.

Deze geïntegreerde sanering is een win-winsituatie voor beide partijen.
 

Herselt - Lindenstraat - woning

Waarom saneren?

In de periode 1963 tot 1982 werd op het terrein een brandstoffenhandel geëxploiteerd. Er zijn nog twee ondergrondse tanks (stookolie en benzine) aanwezig met een inhoud van elk 10.000 liter. Deze tanks waren niet meer in gebruik sinds 1983. Er was ook een verdeelpomp aanwezig. Daarnaast werden er op het terrein ook fossiele brandstoffen (vermoedelijk steenkool) opgeslagen.

Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken bleek dat het vaste deel van de bodem en het grondwater verontreinigd was met minerale olie en BTEXN.
De verontreiniging heeft zich niet verspreid naar andere percelen, is historisch van aard en wordt ambtshalve door de OVAM gesaneerd.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Als saneringstechniek werd voor de verontreiniging met minerale olie en BTEXN, in het conform verklaarde bodemsaneringsproject, een uitgraving van de verontreiniging in het vaste deel van de aarde met behulp van een bemaling vooropgesteld over een oppervlakte van 260m² en tot een diepte van 2m-mv.
De verontreiniging in het vaste deel van de aarde diende te worden verwijderd tot onder de risicogrenswaarden.

Door overleg tijdens de opmaak van het bodemsaneringsproject werden de eigenaars ervan overtuigd dat de sloop van de oude woning, waaronder de verontreiniging zich deels bevond, tot een efficiënte sanering zou leiden. Hierdoor zijn er geen stabiliteitsmaatregelen noodzakelijk en kan onder veilig talud worden ontgraven.

De bodemsanering verloopt hierdoor niet alleen milieu-technisch efficiënter maar is ook financieel voordeliger.

Na het beëindigen van de graafwerken zal een monitoring van het grondwater worden opgestart voor een periode van 1 jaar.

Timing van de werken?

De werken werden uitgevoerd in de periode maart-mei 2016.

Herontwikkeling na sanering?

Het terrein wordt verkaveld in drie bouwgronden.
 

Herselt - Lindenstraat - terrein

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Katleen Uytterhoeven
Erkend bodemsaneringsdeskundige: ABO nv
Aannemer: HYE nv
Veiligheidscoördinator: Abesco

 

Contact

Katleen Uytterhoeven
015 284 462
ambtshalve@ovam.be