Aalst leerlooierij Schotte

Voormalige leerlooierij Schotte in Aalst

Situering

De site Schotte, een voormalig industrieel complex, is gelegen aan de zuidoostelijke rand van het woongebied van de stad Aalst. Ze wordt omgeven door het stadspark, de natuurgebieden van Osbroek en Gerstjens en door de woonkern van Erembodegem. De Dender en de spoorweg Aalst-Brussel begrenzen het terrein in het Oosten.

Het verlaten bedrijfsterrein werd op het Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem ingekleurd als industriegebied. Op het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Regionaal Stedelijk Gebied Aalst, vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering op 4 juli 2003, is de bestemming gewijzigd tot "Randstedelijk Groengebied met dagrecreatieve en natuureducatieve infrastructuur".

Historiek - Verontreiniging

De voormalige "Leerlooierij Schotte" is opgestart in 1921. Het terrein had een moerassig karakter en werd daarom voor de bouw volledig opgehoogd met assen en puin.
Het bedrijf was een chroomleerlooierij. Huiden van runderen werden er bewerkt tot bovenleder voor schoenen en handtassen. Als gevolg van deze industriële activiteiten is de bodem verontreinigd met zware metalen en is de opstart van een saneringsproject noodzakelijk. In de gebouwen is eveneens asbest aanwezig. Het bedrijf ging in 1997 in faling. Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel in Dendermonde dd. 18.04.2005 werd het faillissement gesloten verklaard bij vereffening, waarbij de gefailleerde evenwel niet verschoonbaar werd verklaard.

Herontwikkeling

De OVAM stelt het bodemsaneringsproject ambtshalve op, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met het herontwikkelingsconcept dat door het College van Burgemeester en Schepenen is goedgekeurd. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de OVAM en SOLVA over de taakverdeling, de uitvoeringsmodaliteiten en de return van de opbrengsten uit het project. Via een artikel 48 overeenkomst heeft de minister van Leefmilieu aan SOLVA de garantie gegeven dat de ambtshalve sanering ook na de verkoop van de gronden door de OVAM wordt verdergezet. Aan de Rechtbank van Koophandel wordt nu gevraagd om een curator ad hoc aan te stellen, waarna het terrein kan aangekocht worden voor een symbolisch euro.

Links

SOLVA