Inventarisatie of mapping

Inventarisatie

De inventarisatie heeft zowel betrekking op het in kaart brengen van alle stortlocaties in Vlaanderen als op het verzamelen en uitwisselen van informatie over het ELFM-thema. Om tot een optimale informatiestroom bij te dragen, participeert de OVAM in het Vlaamse ELFM-consortium. Dit transdisciplinair onderzoeksconsortium van actoren met een brede verscheidenheid aan expertise werd in 2008 opgericht in Vlaanderen (België). De doelstelling is een Enhanced Landfill Mining (ELFM) aanpak te ontwikkelen en aldus storten te integreren in een meer duurzame manier om met afval om te gaan. Momenteel wordt een opschaling van dit consortium op EU-niveau voorbereid.

De informatievergaring is niet louter beperkt tot een literatuurstudie of proefnemingen op het terrein. Bij een dergelijk innovatief thema komt ook belanghebbendenmanagement aan bod.

Inventarisatie stortplaatsen

In dit verband worden de bestaande OVAM-databanken vervolledigd en gekoppeld met het oog op de ontsluiting van de beschikbare gegevens (figuur). Een eerste belangrijke stap werd gezet in 2012, maar de kwaliteitscontrole van de gegevens wijst uit dat dit een continu proces is voor de komende planperiode. Een grootschalige basiskaart en bijhorende databank werd in 2013 opgesteld.

Prioritering stortplaatsen

Er werd een methodologie ontwikkeld om stortplaatsen te prioriteren, zowel naar saneringsnoodzaak als naar ELFM-potentieel. Dit beslissingsondersteunend model is toegepast op een testreeks van 72 storten. In 2013 werd dit model verfijnd en nader gedocumenteerd als Flaminco (Flanders Landfill Mining Challenges and Opportunities). Een uitbreiding naar de volledige stortinventaris is uitgevoerd in 2013 alsook een eenvoudige aanpassing van de indicatoren en wegingsfactoren. De komende jaren wordt deze methode verfijnd en getoetst op terrein (afhankelijk van beschikbare budgetten).