Laboratoria

Erkende laboratoria

Om een rechtsgeldige uitspraak te doen over de milieukwaliteit van afvalstoffen en bodems ten opzichte van de toepasselijke wetgeving moet de analyse uitgevoerd worden door een erkend laboratorium.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) was tot voor kort niet van toepassing op de OVAM-erkenningen voor analyses van afvalstoffen en bodems.

Op 1 maart 2013 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van het VLAREL goed. Dit wijzigingsbesluit zorgde onder meer voor de integratie van de OVAM-erkenningen voor labo's voor afval- en bodemanalyses in het VLAREL. Behalve waar anders vermeld in de slotbepalingen van dit besluit, traden de bepalingen ervan in werking op 3 mei 2013.

Sinds de goedkeuring wordt ook een laboratorium (in casu een rechtspersoon) in de discipline afvalstoffen en andere materialen erkend voor het nemen van monsters. Zowel ter uitvoering van titel I en titel II van het VLAREL, het Materialendecreet als voor de uitvoeringsbesluiten ervan, voor één of meer van de pakketten, vermeld in de bijlage 3, 5° bij VLAREL.

De gecoördineerde versie van het VLAREL vindt u op de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie van EMIS-Vito.

De erkenningsvoorwaarden voor laboratoria worden opgesomd in art. 25 van het VLAREL. De aanvraag gebeurt volgens een uniforme aanpak (zie art. 27 van het VLAREL) met behulp van een modelformulier:

Het grootste verschil in de aanvraagprocedure ten opzichte van VLAREA-procedure is dat het laboratorium (in casu een rechtspersoon) een gunstige beoordeling van de VITO voor de aangevraagde pakketten moet toevoegen. Het laboratorium moet dus geslaagd zijn in een ringtest of technische proef.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) blijft het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest. VITO ondersteunt de OVAM bij de kwaliteitscontrole onder meer door de selectie en de bereiding van ringteststalen, de beoordeling van ringtesten en technische proeven en het uitvoeren van audits.

Erkenningen verleend door de OVAM op grond van de bepalingen voor de inwerkingtreding van VLAREL blijven geldig voor de vastgestelde duur van de erkenningen. Vele pakketten van de VLAREA- en de VLAREL-erkenningen verschillen van  inhoud en bevatten verschillende matrices. Het naast elkaar bestaan van beide erkenningen verhoogt de complexiteit. Om de uniformiteit te maximaliseren, stimuleert de OVAM de erkende laboratoria om zo snel mogelijk een aanvraag voor VLAREL-erkenning in te dienen. 

De inhoud van de analysepakketten van de VLAREA-erkenning en de VLAREL-erkenning  vindt u hier.

De analyses en monsternemingen op afvalstoffen en bodem gebeuren overeenkomstig de methoden die opgenomen zijn in het Compendium voor Monsterneming en Analyse, afgekort CMA.

Links

 

Lijst van de erkende laboratoria en erkenning voor het nemen van monsters
Aanvraagformulieren erkenning laboratorium

Met deze formulieren kunt u als rechtspersoon een erkenning aanvragen als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, en als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering.