Lichtervelde Koolskampstraat

Waar is de site gelegen?

De site waar we ambtshalve optreden is gelegen aan de Koolskampstraat 65 in Lichtervelde. Er werden op het terrein drie historische verontreinigingen vastgesteld waarvoor een sanering noodzakelijk is. Op het terrein was voorheen een metaalverwerkend bedrijf gevestigd. Om efficiënt te saneren moesten we het gebouw afbreken. Na een verhuis van de bedrijfsactiviteiten naar een andere site in Lichtervelde werd het gebouw gesloopt en konden de saneringswerken starten.

Lichtervelde, Koolskampstraat na afbraak

overzicht terrein na sloop

Hoe is de verontreiniging ontstaan?

Op het terrein troffen we twee zones aan met een minerale olieverontreiniging in de grond en in het grondwater. Deze zijn afkomstig van de voormalige bedrijfsactiviteiten (firma Vandevelde). Dit werd onder meer veroorzaakt door het reinigen van metalen, gebruik van snijolie, stockage van de producten op onverhard terrein en een lekkende stookolietank en stofverdeelslang. De verontreiniging beperkt zich tot het bedrijfsterrein.

Daarnaast werd een grondwaterverontreiniging met cyaniden vastgesteld. Deze is afkomstig van de voormalige cyanidebaden voor het harden van metalen en de opslag van het cyanide. De verontreinigingspluim bevindt zich hoofdzakelijk op het terrein zelf. Er is een beperkte verspreiding ter hoogte van het buurperceel en onder de openbare weg.

Wat gebeurde er al voor de saneringswerken?

Uit de voorgaande bodemonderzoeken bleek de verontreiniging overwegend historisch te zijn. De harderij en andere metaalbewerkingsactiviteiten werden in 1983 stopgezet. Omdat de herontwikkeling als woonzone al voorzien was en omdat de activiteiten op deze site werden stopgezet in het kader van deze herontwikkeling, stelde de OVAM een risicobeheersplan op. Dit had tot doel de mogelijke verspreiding van de verontreiniging gedurende 5 jaar op te volgen.

Dankzij een versnelde stopzetting van de activiteiten op de site, werd het bodemsaneringsproject vroeger dan gepland gestart. Na overleg tussen de eigenaar en de OVAM werden de gebouwen afgebroken.  Dankzij een doorgedreven afstemming tussen de bodemsanering en de herontwikkeling streven we een win-win-situatie na.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan ?

In de periode tussen de afbraak van de gebouwen en de start van de bodemsaneringswerken behielden we de verharding ter hoogte van de verontreinigde zones. Dit doen we om de hinder voor de omwonenden te beperken.  Vervolgens graven we de twee kernen met minerale olieverontreiniging af en voeren we de verontreinigde bodem af. Door een overlap tussen de verontreinigde zone met minerale olie en de cyanideverontreiniging in het grondwater wordt ook een deel van de vuilvracht aan cyanides verwijderd.

Verontreinigde grond moet droog uitgegraven worden. We voorzien hiervoor een verlaging van de grondwatertafel. Het opgepompte bemalingswater wordt over een waterzuiveringsinstallatie gestuurd alvorens het in de riool terecht komt. Bijkomend plaatsen we extra bemaling om ook de grondwaterverontreiniging met cyaniden maximaal aan te pakken.

 

Lichtervelde Koolskampwaterzuiveringsinstallatie

De duur van de graafwerken voorzien we op drie weken, waarbij we de ontgravingsput slechts gedeeltelijk opnieuw aanvullen. Bovendien werd er besloten, in overleg met de herontwikkelaar van de site, dat de put later opnieuw kan aangevuld worden met grond afkomstig van de inrichting van de woonzone. 

Na beëindiging van de site wordt nog een monitoring van het grondwater voorzien gedurende één jaar.

Wie is wie?

projectverantwoordelijke OVAM: mevrouw Inge De Vrieze
erkend bodemsaneringsdeskundige: Abesim, de heer Stijn Vandeburie en de heer Pieter Hoste
gespecialiseerd aannemer: Sita Remediation, de heer Christophe De Becker
veiligheidscoördinator: Abesco, de heer Dirk Guffens
projectontwikkelaar verkaveling:  de heer Pieter Blomme

 

Luchtfoto voor afbraak
Lichtervelde, Koolskampstraat
Contact

Inge De Vrieze
015 284 412
ambtshalve@ovam.be