Lier - Kolveniersevest

Waar is de site gelegen?

De school bevindt zich ter hoogte van de Kolveniersevest in Lier.

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

Op de onderzoekslocatie zijn er reeds verschillende beschrijvende bodemonderzoeken uitgevoerd, het laatste dateert van 2012. Ter hoogte van de fietsenstallingen is er een aanzienlijke bodem- en grondwaterverontreiniging aangetroffen met stookolie.  In 2015 is in opdracht van de OVAM het bodemsaneringsproject opgesteld. Dit bodemsaneringsproject beschrijft de saneringswerken.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Deze verontreiniging is ontstaan door het lekken van twee ondergrondse stookolietanks. De verontreiniging is aanzienlijk en heeft een drijflaag gevormd op het grondwater. Ter hoogte van de verontreinigde locatie zijn er fietsenstallingen, garageboxen en een scheidingsmuur aanwezig. De twee stookolietanks zijn reeds gereinigd en opgeschuimd.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het verplaatsen van de fietsenstallingen en het afsluiten van delen van de personeelsparking. Vervolgens kan de aannemer de ondergrondse stookolietanks en de verontreinigde grond in de onverzadigde zone ontgraven. Door middel van onttrekkingsfilter onttrekken we selectief de drijflaag, waarna het gezuiverde grondwater in de grond geInfiltreerd kan worden. Het is een langlopende bodemsanering die 5 jaar zal duren, daarna gevolgd door 2 jaar monitoring van het grondwater.

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Sofie Geuens

Erkend bodemsaneringsdeskundige vanaf de bodemsaneringswerken: Arcadis Belgium nv

Erkend bodemsaneringsdeskundige tot de bodemsaneringswerken: Universoil bvba

Aannemer: TV Verhoeve Groep

Veiligheidscoördinatie: Abesco cvba

school
Voor scholen met een propere bodem
Contact

Sofie Geuens
015 284 286
ambtshalve@ovam.be