Mechelen - Korte Ridderstraat - gassite

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Augustijnenstraat en de Korte Ridderstraat in Mechelen. De site omvat vierkadastrale percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Rond 1865 was er ter hoogte van deze locatie een gashouder aanwezig. Hierin stockeerde men verlichtingsgas dat men van elders aanvoerde om de leertouwerij te verlichten. De gashouder werd in 1911 verwijderd.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De percelen zijn opgenomen in de site 'Site voormalige leertouwerij met als nevenactiviteit gasproductie in Mechelen'. Op 6 mei 2013 werd deze site via een besluit van de OVAM gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit terug bij de publicaties. U vindt er eveneens een lijst met de betrokken percelen.

Deze siteaanpak heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kunt u na de publicatie van het sitebesluit in het Belgisch Staatsblad uw grond vrij overdragen (voor zover er geen andere activiteiten aanwezig zijn (geweest) waar er eveneens bodemonderzoek voor noodzakelijk is). Daarnaast neemt de OVAM de onderzoeken voor haar rekening. Omdat de gasfabriek op meerdere percelen lag, voert de OVAM een siteonderzoek uit. Wijst dit onderzoek uit dat bodemsanering nodig is, dan treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze.

Klik hier voor algemene info over woonzones.

Omdat gasfabrieken allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd er een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd aangevuld met een beperkte staalname. Uit deze (beperkte) onderzoeksinspanningen blijkt dat enkel voor arseen in het grondwater een zeer beperkte overschrijding van de bodemsaneringsnormen gedetecteerd werd. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd.

Wat is de tijdsplanning?

De OVAM heeft een bodemsaneringsdeskundige aangesteld. Deze voert momenteel het site-onderzoek uit.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Nic Van den Heuvel

Bodemsaneringsdeskundige: RSK Benelux bvba