Pijlers van het asbestafbouwbeleid

  • Ambtshalve ondersteuning door de OVAM voor meerkost asbest

Bij een gebouwrenovatie vormen de effectieve meerkosten veroorzaakt door asbest meestal slechts een minimale meerkost ten opzichte van de totale renovatiekost. Deze kosten situeren zich voor eigenaars bij renovatie enkel in de ontmantelings- of sloopfase gerelateerd aan extra veiligheidsmaatregelen en de verwerking van het asbestafval. Zo kost de renovatie van een asbestdak nu slechts een paar honderden euro’s meer dan dat van een oud dak met dakpannen. Uitzondering hierop vormen risicovolle asbesttoepassingen zoals asbesthoudende leidingisolatie of asbetskarton van een vinylondervloer. De OVAM bekijkt hoe de inzet van haar ambtshalve middelen en andere beleidsinstrumenten deze asbest gerelateerde meerkosten kunnen ondersteunen.

  • Screenen en inventariseren

Op weg naar een asbestveilig Vlaanderen 2040 is het essentieel om de aanwezigheid van asbesttoepassingen in en rondom gebouwen te screenen en te inventariseren en deze veilig te beheren tot de verwijdering ervan. Daarom onderzoeken we de piste van een asbestinventarisattest bij bijvoorbeeld overdrachten of gekoppeld aan de vergunning voor renovatie- of sloopwerken.

  • BBT asbestafvalverwerking

Ook asbestafval willen we inpassen in een circulaire economie door de materiaalkringloop te sluiten.  De technologieën om asbestcement veilig om te vormen tot asbestvrije, nieuwe grondstof bestaan immers al. Zo hoeven we geen kostbare ruimte meer in te nemen voor het storten van asbestcementafval en zadelen we toekomstige generaties niet op met de risico’s en het beheer van bergen asbestafval.

  • Eigen gebouwbeheer

Asbestafbouw is een inherent onderdeel van een duurzaam gebouwbeheer waarin elke gebouweigenaar een eindverantwoordelijkheid draagt als goede huisvader en beheerder, maar ook de vruchten plukt van een veilig en gezond gebouw en de gerealiseerde meerwaarden bij verkoop of verhuur.

  • Schaalvergroting

Schaalvergroting betekent het opschalen van de fragementarische asbestafbouw en renovaties via samenkoopcontracten, raamcontracten en opdrachtencentrales. Deze opschaling creëert door volumekorting, naast ontzorging en kwaliteitscontrole, een daling van de globale renovatiekost. De schaalvergroting kan overkoepelend gewestelijk, provinciaal, sectoraal en (boven)lokaal (wijkrenovaties, …) georganiseerd worden.

  • Transversaal, duurzaam gebouw(energie)renovatiebeleid

Deze laatste pijler omvat de geïntegreerde beleidsmatige benadering van asbestafbouwbeleid en energierenovatiebeleid binnen een samensporende, duurzame renovatieaanpak. Een duurzaam, totaal renovatiebeleid maakt onze gebouwen niet alleen energiezuinig maar zorgt er ook voor dat gevaarlijke stoffen zoals asbest niet achterblijven. Het zijn diezelfde oude, weinig energiezuinige woningen die ook vaak asbesttoepassingen bevatten. Deze pijler werd daarom ook reeds opgenomen als werf in de bis-conceptnota Renovatiepact, goedgekeurd op de Vlaamse Regering op 17 juli 2015.

Gebouweigenaar die willen renoveren om hun gebouw energiezuiniger te maken, kunnen geconfronteerd worden met asbesttoepassingen in de ontmantelingsfase. Gebouweigenaar die willen renoveren om hun woning asbestvrij te maken, dienen zich bij de heraanleg te houden aan de energieprestatienormen. Het is dan ook logisch dat we bekijken hoe we bestaande instrumenten binnen woonfiscaliteit en energierenovatie kunnen afstemmen op deze geïntegreerde totaalvisie om gebouweigenaars om een logische en maximale manier te ondersteunen. 

Renovatiepact

Afbouw van asbestdaken faciliteert klimaatdoelstellingen

Afbouw asbestdaken faciliteert klimaatdoelstellingen - bron AGIVbron: AGIV

Asbestdaken hypothekeren de bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen via het plaatsen van zonnepanelen. De plaatsing van zonnepanelen op asbestdaken is immers verboden. AGIV brengt het zonnepotentieel van alle Vlaamse daken in kaart. Daar waar deze daken uit asbest bestaan, kan dit zonnepotentieel niet benut worden. Een versnelde afbouw van asbestdaken creëert de noodzakelijk invulling van het zonnepotentieel via de plaatsing van bijkomende zonnepanelen.

Het zonnepotentieel van (asbest)daken voor investeringen in zonne-energie wordt onderzocht door AGIV.