Nieuw meetinstrument voor duurzame bodemsanering

  • 15 mei 2017

Door het saneren van verontreinigde terreinen beschermen we het milieu en onze gezondheid. Helaas zijn saneringsactiviteiten vaak zeer ingrijpend en creëren ze zelf milieudruk door het intensieve gebruik van energie en materialen. Daar komt bij dat de kosten van een sanering zeer hoog kunnen liggen, en dat zo’n operatie vaak hinder met zich meebrengt voor buurtbewoners. Bovendien kan een bodemsanering interfereren met de herontwikkeling van een terrein.  

De oplossing? Bodemsaneringen duurzaam maken. De OVAM reikt verschillende instrumenten aan om de aanpak van een bodemsanering te vergroenen. We streven daarbij naar een evenwicht tussen economische haalbaarheid, de bescherming van natuurlijk kapitaal en biodiversiteit, het verbeteren van de levenskwaliteit van buurtbewoners, en de integratie van bodemsanering in andere maatschappelijke processen.

Optimale combinatie

Een van de instrumenten die we aanbieden, is de duurzaamheidsmeter ‘Herontwikkeling Verontreinigde Sites’. Die laat toe om sanerings- en herontwikkelingsplannen vanaf het begin optimaal op elkaar af te stemmen. Bodemsaneringsdeskundigen kunnen met deze tool tot drie verschillende ontwikkelingsvarianten, met bijhorende saneringsvarianten, met elkaar vergelijken.

Het nieuwe instrument helpt projectontwikkelaars en bodemsaneringsdeskundigen om te kiezen voor de meest optimale combinatie van de herontwikkelings- en saneringsvariant. Die keuze houdt rekening met de klimaatopwarming en het efficiënte gebruik van materialen en energie, maar ook met milieukundige en organisatorische aspecten, zoals het achterlaten van restverontreiniging. De bestemming van een terrein en de inrichting ervan bepalen immers hoeveel en waar restverontreiniging in de bodem en het grondwater kan achterblijven.

Achtergebleven restverontreiniging is een last voor toekomstige generaties. Het is dan ook belangrijk dat de informatie over de bodemverontreiniging bijgehouden en doorgegeven wordt. Bij het maken van een duurzaamheidsafweging, moet het aspect van restverontreiniging worden meegenomen. Zo is het in sommige gevallen het duurzaamst om te saneren tot aan de criteria voor bestemming ‘woonzone’, ook al is de wettelijke vereiste om maar tot aan de criteria voor bestemming ‘industrie’ te saneren. De ligging en het herontwikkelingspotentieel van het terrein worden daarbij in rekening gebracht.

Flexibele tool

De duurzaamheidsmeter kan vrijwillig worden toegepast in de verschillende fases van het sanerings- en herontwikkelingstraject: tijdens het onderzoek of tijdens het opstellen van het bodemsaneringsplan of herontwikkelingsplan. De tool is flexibel en eenvoudig in gebruik, en presenteert de resultaten van de duurzaamheidsafweging op een visueel inzichtelijke manier. 

Meer info:

www.ovam.be/duurzaamheidsmeter-herontwikkeling-verontreinigde-sites