Standaardprocedures Bodemdecreet

De OVAM stelt een aantal standaardprocedures ter beschikking voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten. De bodemsaneringsdeskundige kan van de vastgelegde methoden afwijken als hierdoor een gelijkwaardige of betere kwaliteit van informatie wordt verkregen. Ook kan sectoraal afgeweken worden als er gelijkwaardige richtlijnen en/of codes van goede praktijk, goedgekeurd door de overheid, worden toegepast.

Er zijn ook een aantal codes van goede praktijk beschikbaar die worden toegepast bij onder meer de staalname en het bepalen van verdachte stoffen en bodemsaneringstechnieken. De OVAM stelt als aanvulling bij de standaardprocedures ook andere codes van goede praktijk op.

Standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 oktober 2017.

Versie september 2017 (van kracht op 1 oktober 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie sept 2017.pdf (1.54 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie sept 2017 (wijzigingen zichtbaar).pdf (3.37 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Wijzigingen – aanvullingen in hoofdstuk 2.8 Uitgebreide voorstudie voor administratief onderzoek zonder of met beperkt veldwerk.
 • Bijkomende mogelijkheid tot opmaak van een oriënterend bodemonderzoek los van de kadastrale grenzen, voor de overdracht bestaande uit de beëindiging van de zakelijke of persoonlijke gebruiksrechten op een deel van een kadastraal perceel.
 • Schrapping analyse op het DWAP bij stortplaatsen.
 • Wijziging ondertekeningstabel, tweede lid van het VLAREL werd gewijzigd in eerste lid van het VLAREL.
 • Indien 1,1,1-trichloorethaan een verdachte stof is, dient eveneens 1,4-dioxaan als een verdachte stof te worden beschouwd.
 • Schrapping bijlage voorbeelden onderzoek delen van percelen. Deze bijlage staat in een afzonderlijk document op de OVAM website

Versie januari 2017 (van kracht op 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie jan 2017.pdf (2.47 MB)

Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie januari 2017 (van kracht op 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek, versie jan 2017.pdf (12.95 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek, versie jan 2017 (wijzigingen zichtbaar).pdf (13.01 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Verduidelijking besluitvorming bij BBO stortplaatsen.

 • Bijkomende te analyseren parameters bij stortplaatsen en bij VOCl.

 • Benadrukking belang onderzoek putwater (toevoeging hoofdstuk 4.4.4.).

 • Grondige aanpassing hoofdstuk rond gebruiksadviezen, onder meer met het oog op kwantificering restverontreiniging. De aanpassingen komen in het hele tekstdocument tot uiting.

 • Aanpassing hoofdstuk “beleidsmatige saneringsnoodzaak” en toevoeging beleidsmatige waarden voor 5 zware metalen en 10 PAK in het vaste deel van de aarde en voor gechloreerde solventen in het grondwater.

 • Inhoudelijke aanpassing niet-technische samenvatting.

 • Aanpassing standaardbesluit en tabellen ifv gebruiksadviezen.

 • Toevoeging verplicht kaartmateriaal ifv gebruiksadviezen/restverontreiniging.

Versie september 2015 (van kracht sinds 1 september 2015)

pdf bestandStandaardprocedure voor Beschrijvend Bodemonderzoek, versie sept.2015 (928 kB)

Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie januari 2017 (van kracht op 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, versie jan 2017.pdf (667 kB)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, versie jan 2017 (wijzigingen zichtbaar).pdf (708 kB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er wordt verwezen naar de respectievelijke wijzigingen van de Standaardprocedure Oriënterend bodemonderzoek en de Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek.

Versie september 2015 (van kracht sinds 1 september 2015)

pdf bestandStandaardprocedure voor Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, versie sept.2015 (599 kB)

Standaardprocedure Bodemsaneringsproject

Versie januari 2017 (van kracht op 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringsproject, versie jan 2017.pdf (1.53 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringsproject, versie jan 2017 (wijzigingen zichtbaar).pdf (1.8 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Aanpassingen rapportage: geen papieren versies meer nodig: een 'pdf' wordt digitaal aan de OVAM overgemaakt.

 • Aangepaste tabel “schriftelijk akkoord."

 • Aanpassing tabel 5: toevoeging wetgeving (decreet 1993 en Besluit Vl. Reg 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, de <waterwegen> en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken + aanvraagformulier op website W&Z.

 • Invoegen Nieuwe MCA-CO2:

  • paragraaf wijze waarop score moet worden toegekend

  • bijkomende verduidelijking bij criteria

  • beperkingen in gebruik: wijziging tekst over gebruiksadviezen
  • mogelijkheid gebruik tool duurzaamheid restverontreiniging

 • Aanpassingen rond gebruiksadviezen, onder meer met het oog op kwantificering restverontreiniging. De aanpassingen komen in het hele tekstdocument tot uiting.

 • Invoegen van beleidsmatige waarden ikv bepalen van TSW/saneringsdoel.

 • Verschillende aanpassingen rond het Decreet betreffende de omgevingsvergunning.

 • Wijzigingen rond wetgeving milieueffectrapportage.

 • Wijziging/verduidelijking aangaande impact onroerend erfgoeddecreet.

 • Wijziging tekstje paragraaf 6.3.2.2 rond lozingen + Wijziging tabel gangbare lozingsnormen

 • Aanpassing begrippenlijst: restverontreiniging, mbt Achilles, …

 • Aanpassing Bijlage 5 'Bepaling van RGW'

Versie oktober 2014 (van kracht sinds 1 januari 2015)

pdf bestandStandaardprocedure voor Bodemsaneringsproject.oktober 2014 (3.41 MB)

Standaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject

Versie januari 2017 (van kracht op 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject, versie jan 2017.pdf (902 kB)

pdf bestandStandaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject, versie jan 2017 (wijzigingen zichtbaar).pdf (1.26 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er wordt verwezen naar de aanpassingen van de Standaardprocedure Bodemsaneringsproject.
 • Eenvoudige toetsing kan enkel indien de terugsaneerwaarde lager is dan de beleidsmatig vastgelegde (maximum) waarde.
 • Toepasbaar voor werken met stedenbouwkundige handelingen.

Versie oktober 2014 (van kracht sinds 1 januari 2015)

pdf bestandStandaardprocedure voor Beperkt Bodemsaneringsproject oktober 2014 (2.91 MB)

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg

Versie januari 2017 (van kracht op 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie jan 2017.pdf (1.07 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie jan 2017 (wijzigingen zichtbaar) .pdf (1.13 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Aanpassingen rond gebruiksadviezen, onder meer met het oog op de kwantificering van restverontreiniging. De aanpassingen komen in het hele tekstdocument tot uiting.
 • Aanpassingen rond Achilles: het preventiesysteem is geschrapt. De aanpassingen komen in het hele tekstdocument tot uiting. Deel V van de standaardprocedure is grondig gewijzigd.
 • Toevoeging van een hoofdstuk 'frequentie van rapporteren' bij tussentijdse rapporten. Deze wijziging was eerder al gecommuniceerd via de Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen.
 • Hoofdstuk 'Wijzigingen waarvoor een nieuw bodemsaneringsproject nodig is': aanpassing aan het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
 • Rapportage eindevaluatieonderzoek: het rapport moet worden uitgebreid met een niet-technische samenvatting.
 • Rapportage eindevaluatieonderzoek: het beoordelingskader werd aangepast in overeenstemming met de andere standaardprocedures.
 • Bijlage 4 (groepen van saneringstechnieken): waterbodemsanering werd aan klasse 2 toegevoegd als saneringstechniek.

Versie september 2015 (van kracht sinds 1 september 2015)

pdf bestandStandaardprocedure voor Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie sept.2015 (790 kB)

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Het milieuschadedecreet werd geïmplementeerd. De bodemsaneringsdeskundige dient na te gaan of het schadegeval onder de definitie van milieuschade zoals vermeld in het milieuschadedecreet valt. Hij dient dit ook duidelijk bij het besluit van het evaluatierapport te vermelden.

Als het schadegeval niet onder de vorm van een evaluatierapport, maar onder de vorm van een onderzoeksverslag of beschrijvend bodemonderzoek werd onderzocht, is dezelfde regeling van toepassing.

Versie januari 2017 (van kracht op 23 februari 2017)

pdf bestandRichtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport, versie jan 2017.pdf (279 kB)

pdf bestandRichtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport, versie jan 2017 (wijzigingen zichtbaar).pdf (312 kB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In de richtlijn 'schadegevallen en evaluatierapport' werden wijzigingen doorgevoerd, rekening houdend met een aantal aanpassingen in de standaardprocedures voor bodemonderzoeken, de aanpassing naar aanleiding van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning en op basis van opgedane ervaringen.

Versie september 2015

pdf bestandRichtlijn schadegevallen en evaluatierapport, versie sept.2015 (206 kB)

Contact

OVAM  - Klantenbeheer

bodem@ovam.be