Selectieve inzameling van bedrijfsafval

In Vlaanderen kiezen we resoluut voor het sorteren van afvalstoffen aan de bron. Hoe zuiverder de afvalstoffenfracties, hoe makkelijker en hoogwaardiger de recyclage. 

18 afvalstromen gescheiden aanbieden

Het aanbieden van selectieve afvalstromen speelt een grote rol in het sluiten van materiaalkringlopen.  Bedrijven zijn daarom, net zoals de huishoudens, verplicht te sorteren.

In totaal moeten 18 afvalstromen apart gehouden worden door de bedrijven. Voor het overzicht van de verplicht gescheiden aan te bieden stromen, kunt u terecht in onze veelgestelde vragen en antwoorden en in onze brochure Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

Bedrijfsafvalstoffen mogen enkel aan een geregistreerde inzamelaar  aangeboden worden of rechtstreeks naar een vergunde verwerker afgevoerd worden.

Contract met de ophaler van het bedrijfsrestafval

Als er bedrijfsrestafval opgehaald wordt,  moet er een contract afgesloten zijn tussen het bedrijf -als producent van het afval- en de inzamelaar van het bedrijfsrestafval.  Dit contract bevat informatie over de andere gescheiden aan te bieden afvalfracties.

De OVAM stelde ter ondersteuning modelparagrafen op voor opname in het contract.

74 % van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt een tweede leven

Het jaarlijkse geproduceerde bedrijfsafval bedroeg 18.938.000 ton in 2012 .  In 2012 werd 74% van dit afval door hergebruik of recyclage of via compostering opnieuw in de kringloop gebracht. 

Meer informatie over de cijfers van het bedrijfsafval.

Selectieve inzameling per sector

Voor meer en betere selectieve inzameling bij bedrijven werken we ook via een sectorspecifieke aanpak. 

  • Selectieve inzameling bij de garage- en carrosseriesector

In januari 2014 werd er campagne gevoerd naar de garage- en carrosseriesector met hieraan gekoppeld de verspreiding van de brochure Een auto: veel meer dan pk's.

Meer informatie over de selectieve inzameling bij garages en carrosseriebedrijven.

  • Selectieve inzameling bij land- en tuinbouwbedrijven

​Ook bij land- en tuinbouwbedrijven komen, net als bij andere bedrijven, afvalstoffen voor. Kadavers, landbouwfolies, plantaardige afvalstoffen, verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen … om er maar enkele te noemen.  De OVAM werkte samen met Boerenbond, ABS en FEBEM een brochure uit: Afvalstoffen- en bodemwetgeving voor land- en tuinbouwbedrijven​​ 

Deze brochure  geeft een overzicht van de algemene wettelijke bepalingen over afval. Daarnaast gaat deze dieper in op de belangrijkste afvalstoffen die ontstaan op het bedrijf en hoe u er correct mee moet omspringen.  Ook de bodemwetgeving komt aan bod. Dierlijke mest en afvalwater worden niet als afvalstof beschouwd en vallen dus buiten deze brochure. Voor meer informatie over dierlijke mest en afvalwater kan u respectievelijk terecht op www.vlm.be en www.vmm.be.

  • Selectieve inzameling in de horeca-sector

Samen met Horeca Vlaanderen voerde de OVAM in 2015 een sensibiliseringscampagne naar de horecabedrijven over de afvalfracties waar de bedrijven mee te maken hebben zoals organisch-biologisch afval, PMD, verpakkingsafval,... Een poster vatte de sorteerregels visueel samen. 

  • Selectieve inzameling bij de bakkers

Naar  de bakkers voerde de OVAM in 2015 een sensibiliseringscampagne over de afvalfracties waar de bedrijven mee te maken hebben zoals deegresten, oud brood en gebak, organisch-biologisch afval, PMD, verpakkingsafval,... Dat gebeurde in samenwerking met Bakkers Vlaanderen. Een poster vatte de sorteerregels visueel samen.

  • Selectieve inzameling bij de kappers

Met de kappersfederatie UBK werkte de OVAM in de zomer van 2016 samen om kappers te sensibiliseren. Met een artikel in het ledenblad en een poster met sorteerregels, vestigden we de aandacht op afvalfractie die bij de kappers voorkomen, zoals pmd, papier en karton, kga, afgedankte apparaten,... 

  • Selectieve inzameling bij slagers

Met De Landsbond der beenhouwers, spekslagers en traiteurs van België werkte de OVAM in 2016 samen om in het ledenblad verschillende afvalfracties en verwerkingswijzen van afval toe te lichten. Een poster sluit de artikelenreeks af in het najaar van 2016.