Mol - Balmatt site

De OVAM saneert de Balmatt-site in Mol

Ruim vijftien jaar geleden ging het Molse asbestverwerkende bedrijf Balmatt Industries failliet en liet het een zwaar verontreinigd terrein achter. Sinds de verkoop van de terreinen aan Site Ontwikkeling Vlaanderen (SOV), kwam de bodemsanering in een stroomversnelling. Het technologisch instituut VITO vestigt er na de sanering zijn hoofdkwartier. De OVAM, SOV en VITO maken met deze sanering – de grootste asbestoperatie ooit in Vlaanderen – 6,5 hectare vrij voor een nieuwe technologiesite.

Waar is de site gelegen?

De Balmatt-site, genoemd naar het failliete bedrijf Balmatt Industries, is gelegen aan de Lichtstraat 20 in Mol. Het terrein heeft een totale oppervlakte van meer dan 6 hectaren.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De Balmatt-site is één van de meest vervuilde sites van Vlaanderen. Ze kampt met een immense historische verontreiniging die het resultaat is van jarenlange productie van asbesthoudende bouwmaterialen door Balmatt Industries, van 1923 tot aan het faillissement in 1998. Het bedrijf werkte ook met tolueenhoudende verven en het terrein werd opgehoogd met metaalhoudende slakken. De bodem en het grondwater zijn daardoor verontreinigd met een cocktail van asbest, zware metalen, tolueen, minerale olie en PCB's. Dat is een groep giftige chloorverbindingen afkomstig uit transformatoren. Om het leefmilieu te beschermen tegen de verspreiding van de verontreiniging, is saneren absoluut noodzakelijk.

Mol Balmatt werfafsluiting

 

 

 

 

 


Wat gebeurde er voor de eigenlijke bodemsanering?

Sinds het faillissement werden talloze pogingen ondernomen om het terrein en de gebouwen te saneren, zonder succes. Een concrete start kwam er pas in 2007 met de verkoop van het vervuilde industrieterrein aan de Vlaamse overheid, aan Site Ontwikkeling Vlaanderen (SOV) die met de OVAM instaat voor de herontwikkeling van het terrein.

Na het verwijderen van diverse afvalstoffen in 2003 én het wegnemen van de meest risicovolle asbest in 2005 volgde in 2007 de bovengrondse sanering met de sloop en asbestcleaning van de gebouwen. Enkel de asbesthoudende verhardingen en vloeren werden behouden. In het voorjaar van 2008 werden testen op het terrein uitgevoerd om de haalbaarheid van enkele bodemsaneringstechnieken te onderzoeken.

Mol Balmatt asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De eerste fase van de bodemsanering ging van start tijdens de zomer van 2009 op perceel 1455 K2, ten oosten van de Vaartstraat. In deze fase werd maar liefst 7.500 ton asbesthoudende en 6.000 ton niet reinigbare materialen afgegraven en afgevoerd naar een erkende stortplaats. Daarnaast is 1.000 ton verontreinigde grond afgevoerd voor reiniging en 38.000 m3 grondwater gezuiverd. Na afloop werd het gesaneerde terrein (perceel 1445 K2) aangevuld met teelaarde.

De tweede fase richt zich op het ontgraven van drie grote verontreinigskernen op grote perceel 1447 T (ten westen van de Vaartstraat), waar naast asbest ook minerale oliën, tolueen en PCB's in de bodem werden gevonden. De drie ontgravingszones worden gescheiden van elkaar behandeld. Er wordt steeds gestart met de opbraak van verhardingen en het verwijderen van de asbesthoudende ondergrond. Hierdoor wordt het grootste risico verwijderd. Eenmaal deze stap achter de rug is, zetten we de ontgraving in elke zone verder zodat ook de nevenverontreinigingen met minerale oliën, tolueen en PCB’s verwijderd worden. Elke ontgraving wordt daarbij ondersteund door een bemaling zodat het grondwater gelijktijdig gesaneerd wordt. In deze fase wordt naar schatting 35.000 ton grond afgegraven, waarvan 9.000 ton verhardingen en ondergrondse massieven en 26.000 ton verontreinigde grond. De werken duren ongeveer een half jaar. Tijdens de derde en laatste fase pakken we de grondwaterverontreiniging aan.
 

Mol Balmatt saneringstechniek.jpg

Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

Tijdens de hele sanering is de veiligheid van de arbeiders en de omwonenden prioriteit nummer één. De verspreiding van asbestvezels en andere verontreinigingen naar de omgeving tijdens de werken wordt maximaal vermeden. Er worden tijdens de werken preventieve maatregelen genomen en de luchtkwaliteit wordt dagelijks door metingen opgevolgd.

Wie is wie?

- Erkend bodemsaneringsdeskundige: Ecorem nv uit Aartselaar (03 87 10 900)
- Veiligheidscoördinator: Abesco cvba uit Glabbeek (016 78 19 20)
- Aannemer: Tijdelijke Vereniging Ballast Nedam en DDM

Balmatt-site in Mol
Contact

Christine Van Tricht
015 284 473
ambtshalve@ovam.be