Symbiose

Symbiose is de uitwisseling van organische en anorganische materiaalstromen, water of energie tussen 2 bedrijven, over sectoren heen met ecologische-, economische- en sociale winst. De overgang van afval naar grondstof wordt vaak bemoeilijkt door zowel technische belemmeringen (bijvoorbeeld ongeschikte procestechnologieën of onstabiele en laagwaardige kwaliteit van de reststromen) als niet-technische belemmeringen (concurrentie van goedkope primaire grondstoffen, onduidelijkheden in de wetgeving, logistieke belemmeringen …). Er is nog verder onderzoek nodig door materiaal- en technologie-experts van kennis-en onderzoekscentra om vraag en aanbod onder bedrijven beter op elkaar af te stemmen.

Ook de kunststof- en textielsector leverde collectieve inspanningen om kunststofrecyclaten hoogwaardig in te zetten (CORE en www.ctrl-recycling.be). Dergelijke projecten leveren relevante data om op te nemen in het symbioseplatform als structureel kader waar vraag en aanbod van kunststofrecyclaten worden uitgewisseld.

De OVAM stimuleert samenwerking tussen bedrijven, en bouwt daarbij ecoclusters en industriële symbiosenetwerken verder uit die focussen op materiaalvalorisatie. Door samenwerking van bedrijven te bevorderen binnen eenzelfde sector of over bedrijfssectoren heen houden we meer materialen in de kringloop.

Er zijn 3 ambitieniveaus:

  1. collectieve (selectieve) inzameling van afvalstromen;
  2. efficiënt inzetten van grondstoffen: toepassing van ecodesignstrategieën;
  3. uitwisselen van afval- en nevenstromen: industriële symbiose.

Voor meer info over symbiose verwijzen we naar www.smartsymbiose.com.

Meer info over ecoclusters