Zomergem - Dreef

Waar is de site gelegen?

De school is gelegen nabij het stadscentrum van Zomergem. Hier heeft de school meerdere percelen in haar bezit.

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school voerde al verschillende bodemonderzoeken uit. Het oriënterend bodemonderzoek onderzocht de aanwezige risico-inrichtingen. De erkende bodemsaneringsdeskundige voerde grondboringen uit om het vaste deel van de aarde te onderzoeken en plaatste peilbuizen om het grondwater te bekijken. Op deze school zijn onder andere  de voormalige ondergrondse tanks voor stookolie-opslag onderzocht. Op basis van dit onderzoek werd een verontreiniging vastgesteld.

De school voerde ook een beschrijvend bodemonderzoek uit om de omvang  en risico’s van de verontreiniging in kaart te brengen en ging over tot de opmaak van een bodemsaneringsproject.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De verontreiniging ontstond als gevolg van een lek in de stookolietank. Als gevolg hiervan kwam er stookolie terecht in het vaste deel van de aarde (lemige bodem) en in het grondwater.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De school heeft zich aangemeld binnen het Protocol scholen. De OVAM voert de bodemsanering in haar opdracht verder uit en financiert de uitvoering ervan samen met AGIOn en de school zelf. Zo is de school verlost van de administratieve aspecten van deze sanering. De timing van de noodzakelijke bodemsanering is afgesproken met de school. De verontreinigde zone bevond zich ter hoogte van de fietsenstallingen. De bodemsanering werd uitgevoerd tijdens de schoolvakantie (onmiddellijk na het bouwverlof) om zo de impact zoveel mogelijk te beperken.

Samen met de aannemer bekeken we voor de start van de werken de praktische uitvoering van de stabiliteitsmaatregelen. In Zomergem bleek  de combinatie secanspalenwand – berlinerwand prijs/kwaliteit de beste optie met meer garanties naar veiligheid toe dan een volledige berlinerwand zoals in het bodemsaneringsproject was voorgesteld.

school Zomergem BerlinerwandBerlinerwand

school zomergem secans palenwandSecans palenwand

school zomergem verwijderen tankverwijderen tank

school zomergem ontgravingstart ontgraving

school zomergem ontgraving2Ontgraving op diepte (-5 m-mv) en afscheiden restverontreiniging – propere aanvulgrond

school zomergem heraanvullingheraanvulling

school zomergem afgewerkte locatieafgewerkte locatie

Zijn er gezondheidsrisico’s geweest ?

Nee. De eigenlijke ontgraving bevond zich enkele meters onder het maaiveld en in de kelders van de schoolgebouwen werden geen organoleptische waarnemingen gedaan. Tijdens de eigenlijke ontgraving werden er wel sterke geurwaarnemingen gedaan. Deze vormden op geen enkel moment een gezondheidsrisico.

Wat is de tijdsplanning?

De site locatie is sinds half september 2015 terug volledig aangelegd en in gebruik.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Astrid Verheyen
Erkend bodemsaneringsdeskundige: ABO
Aannemer: Ghent dredging
Veiligheidscoördinator: ABESCO

 

 

Contact

Astrid Verheyen
015 284 528
ambtshalve@ovam.be