Monitoren van de doelstelling om 15% minder restafval te produceren

Vlaanderen wil tegen 2022 de productie van bedrijfsrestafval met 15% verminderen (zie 4.3.3 in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval). De OVAM wil die evolutie opvolgen en liet Recydata hiervoor een methode ontwikkelen. Recydata bevroeg in een studie 128 privé-inzamelaars die ongeveer de Vlaamse afvalmarkt dekten. De privé-inzamelaars registreerden het post-industrieel en post-consumer afval dat bedrijven in Vlaanderen in 2013 produceerden.

Registratiemethode 15% doelstelling

In de bovenstaande figuur is het registratiepunt van afval te zien. Door enkel bij recuperanten en sorteercentra het afval te registeren worden dubbeltellingen vermeden.

Enerzijds beschrijft het rapport een methode om de hoeveelheid bedrijfsrestafval op te volgen en anderzijds werd er een eerste nulmeting gedaan met de gegevens uit 2013. Hiervoor werd er een onderscheid gemaakt tussen post- en pre-consumer afval en 9 afvalstromen.

Recydata afvalstromen
De privé-inzamelaars zamelden 881.616 ton restafval in. Dit is 36% van het totale ingezamelde gewicht. Metaal (509 kton) en papier & karton (485 kton) worden na restafval het meeste opgehaald. Sorteercentra haalden uit het restafval nog recycleerbare fracties. De verdere bestemming van het afval werd bepaald aan de hand van de uitgaande volumes bij de sorteercentra of ophalers.
 

Recydata bestemming BA


De volledige studie vindt u onder de rubriek Publicaties.