Scheepsafval van de binnenvaart in Vlaanderen

Het beleid ter zake

Wat komt u hier te weten:

De afvalinzameling van de binnenvaart wordt gereglementeerd door het CDNI, het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn en binnenvaart. Dit verdrag kwam tot stand op 9 september 1996 in Straatsburg waar het werd ondertekend door 6 verdragsluitende lidstaten. Na goedkeuring door elke lidstaat werd het van kracht op 1 november 2009. Dat betekent voor Vlaanderen dat er onder meer moet worden voorzien in een voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen voor de inzameling van het scheepsafval van de binnenvaart. Het CDNI maakt een onderscheid in 3 grote groepen van scheepsafval:

    Deel A: het olie-en vethoudend scheepsbedrijfsafval;
    Deel B: het afval van de lading;
    Deel C: het overig scheepsbedrijfsafval.

Sinds 1 januari 2011 is in het volledige CDNI-gebied een uniform financieringssysteem van kracht voor deel A. Dat gebeurt door middel van een verwijderingsbijdrage die wordt aangerekend per 1000L geleverde gasolie voor de voortstuwing van het schip. De betaling van deze bijdrage geeft de schipper het recht op afgifte van zijn olie-en vethoudend scheepsbedrijfsafval in het net van ontvangstinrichtingen. Via het nationaal instituut (vzw ITB) worden deze verwijderingsbijdragen geïnd en uitsluitend aangewend voor de financiering van de ontvangstinrichtingen voor wat betreft de inzameling van het deel A afval.

Het Vlaams afvalbeheersplan

Het Vlaams afvalbeheersplan voor de binnenvaart heeft betrekking op alle soorten scheepsafval, restlading en overslagresten afkomstig van schepen die gebruik maken van de Vlaamse vaarwegen. Dit plan beschrijft de organisatie van de afvalafgifte en het financieringssysteem. Het toont de dichtheid van het inzamelnetwerk aan en lijst de beschikbare ontvangstinrichtingen op.

Dit plan beschrijft vooral de praktische uitvoering van de bepalingen uit het CDNI en de VLAREMA. Het plan werd in nauw overleg met de zeehavens van Antwerpen en Gent en de waterwegbeheerders, nv De Scheepvaart en nv Waterwegen en Zeekanaal opgesteld.

Voor vragen en meer info omtrent de inzameling van alle soorten scheepsafval van de binnenvaart kunt u terecht bij de beleidsmensen scheepvaart van de  OVAM. Uiteraard kan dat ook via de milieudiensten van de verschillende haven- en waterwegbeheerders. Als u een kaart wenst te raadplegen met de de diverse inzamelpunten voor scheepsafval van de binnenvaart in Vlaanderen kunt u dat via het de site binnenvaartservices. De haven-en waterwegbeheerders en de OVAM zijn betrokken bij de opmaak van deze kaart. De site binnenvaartservices bevat naast het afvalluik ook een luik over drinkwater en walstroom.

Het CDNI bevat ook een internationaal luik waarbij het Belgisch Nationaal Instituut, de vzw ITB (Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren) ondermeer verantwoordelijk is voor de rapportage van de afvalgegevens aan het secretariaat van de CCR en het uitvoeren van de financiële verevening met betrekking tot Deel A van het CDNI.

terug

Inzameling scheepsafval van de binnenvaart

Sinds de start van het CDNI werd het scheepsafval in Vlaanderen ingezameld in het bestaande netwerk van ontvangstinrichtingen van de havens en waterwegbeheerders. In 2013 heeft de OVAM een studie uitgevoerd naar de optimalisatie van dit netwerk en de inzameling van het scheepsafval in Vlaanderen. Deze studie werd uitgevoerd in overleg met diverse stakeholders uit het milieu en heeft een aantal praktische aanbevelingen geformuleerd. Voor meer informatie kan u de studie "Onderzoek naar een meer optimale inzameling van het scheepsafval van de binnenvaart in Vlaanderen " via de publicaties raadplegen.

De studie formuleert aanbevelingen inzake de optimale dichtheid van het netwerk van ontvangstinrichtingen in Vlaanderen, de kostenefficiëntie en milieuperformante inzameling, de wijzen van samenwerking tussen haven- en waterwegbeheerders en eventuele wijzigingen voor het wetgevende kader.

Nuttige links

Dienstverleningsplatform binnenvaart: www.binnenvaartservices.be/

Nationaal instituut België: www.itb-info.be/

CDNI internationaal: www.cdni-iwt.org/