Scheepvaart en sloopschepen

De richtlijn 2000/59/EG betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen is ontstaan uit de bezorgdheid over de verontreiniging van de zeeën en kusten. Die bezorgdheid kwam er door lozingen van scheepsafval en ladingresiduen, en in het bijzonder uit de tenuitvoerlegging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973, zoals gewijzigd in het Protocol van 1978 (Marpol 73/78). Dit protocol regelt welke afvalstoffen door schepen in het mariene milieu mogen worden geloosd.

Sloopschepen

EU strategie voor een betere ontmanteling van schepen

Vrijstellingen Artikel 5.2.10.9 van het VLAREMA stelt dat schepen kunnen genieten van een vrijstelling aangaande meldingsplicht, verplichte afgifte van het scheepsafval en het betalen van een financiële bijdrage. Deze vrijstelling kan enkel worden verleend aan schepen die volgens een dienstregeling frequent en regelmatig een haven aandoen, een regeling hebben getroffen voor de afgifte van scheepsafval en een bijdrage betalen in een haven gelegen op de route van het schip.

Scheepsafval van de binnenvaart in Vlaanderen, het beleid terzake.