Selectieve inzameling bij bedrijven: veelgestelde vragen en antwoorden

Vragen over het selectief inzamelen van bedrijfsafval

Vragen over het contract

Ga naar boven

Vragen over het selectief inzamelen van bedrijfsafval

Welke afvalstoffen moet een bedrijf selectief inzamelen?

De Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA, bepaalt in artikel 4.3.2. dat tenminste volgende afvalstoffen apart moeten worden ingezameld:

1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
2° glasafval;
3° papier- en kartonafval;
4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
5° groenafval;
6° textielafval;
7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
8° afvalbanden;
9° puin;
10° afgewerkte olie;
11° gevaarlijke afvalstoffen;
12° asbestcementhoudende afvalstoffen;
13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
14° afvallandbouwfolies;
15° afgedankte batterijen en accu’s;
16° houtafval;
17° metaalafval;
18° pmd-afval;

Vanaf 1 juni 2018:

  • recycleerbare harde kunststoffen;
  • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur);
  • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking)

Het kan economisch interessant zijn om nog andere bedrijfsafvalstoffen selectief in te zamelen. Bespreek dit met uw afvalinzamelaar. Bekijk het overzicht van geregistreerde inzamelaars via deze link: www.ovam.be/register_IHM.

Naar boven

Geldt de gescheiden aanbieding van afvalstoffen voor alle bedrijven? Ook voor kantoren? Ook voor productie-bedrijven? Ook voor kleine zelfstandigen?

Ja.  Bedrijven zijn verplicht de bovenvermelde afvalstoffen gescheiden aan te bieden ongeacht hun hoeveelheid.

Naar boven

Pmd-afval sorteren in mijn bedrijf, hoe begin ik er aan?

We raden u aan om een blauwe container te gebruiken voor het pmd-afval. Naast deze container of vuilnisbak staat bij voorkeur een restafvalcontainer. Beide containers of vuilnisbakken worden best als dusdanig geïdentificeerd voor de gebruikers. Het moet duidelijk zijn voor de sorteerder waar hij zijn afval correct moet deponeren. Op de website van Fost Plus kunt u terecht voor gratis communicatiemateriaal zoals affiches met de sorteerregels, sensibiliserende affiches, stickers voor afvalbakken en een gids voor het onderhoudspersoneel.

Naar boven

Mag ik op het bedrijf dezelfde pmd-zakken als thuis gebruiken?

Dit is afhankelijk van wie uw pmd-afval zal ophalen.

Indien u een beroep doet op de gemeentelijke inzamelronde moet u gebruik maken van de gemeentelijke pmd-zakken. Afhankelijk van de ligging van uw bedrijf kunnen dit andere pmd-zakken zijn, dan diegene die u thuis gebruikt. Er zijn een aantal voorwaarden wanneer u beroep wilt doen op de gemeentelijke inzamelronde voor de ophaling van het pmd-afval van uw bedrijf. Uw bedrijf mag niet meer dan 4 pmd-zakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling aanbieden. Bovendien zijn de gemeenten er niet toe verplicht om afval afkomstig van bedrijven mee te nemen in hun ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen. Informeer daarom steeds bij de milieu-ambtenaar van uw gemeente of uw bedrijf beroep mag doen op de gemeentelijke inzamelronde.

Indien uw pmd-afval door een afvalstoffeninzamelaar wordt ingezameld, zal u via die weg recipiënten kunnen bestellen.

Naar boven

Kan ik samen met de bedrijven in de buurt gegroepeerd afval aanbieden?

Indien u gegroepeerd bent in een bedrijvenvereniging dan kan het interessant zijn om één prijsvraag uit te sturen, zodat u een afvalinzamelaar kan aanduiden die de ophaling voor alle bedrijven op het bedrijventerrein in één transport kan doen.

Dit is anders wanneer één bedrijf op het bedrijventerrein de afvalstoffen van de verschillende omringende bedrijven groepeert op zijn site. Dan is dat bedrijf verplicht zijn milieuvergunning uit te breiden met een afvalstoffenrubriek. Bedrijven zijn enkel uitgezonderd van een afvalstoffenrubriek in hun milieuvergunning voor hun eigen bedrijfsafvalstoffen die voorkomen uit hun normale werking. Van zodra er afval van derden aanvaard wordt, is er een afvalstoffenrubriek nodig. Het betrokken bedrijf kan hiervoor best terecht op de milieudienst van zijn gemeente. Naast deze milieuvergunningsplicht, zal het betreffende bedrijf ook een afvalstoffenregister van de binnenkomende afvalstromen moeten bijhouden. Dit impliceert het bijhouden van onder andere de aard van de afvalstof, het gewicht, de afkomst en de bestemming.

Naar boven

Waar vind ik een inzamelaar voor mijn afval? Wie mag inzamelaar zijn?

Inzamelaars van afvalstoffen moeten geregistreerd zijn door de OVAM. Het overzicht van door de OVAM geregistreerde inzamelaars kunt u raadplegen op www.ovam.be/register_IHM.

Naar boven

Mogen bedrijven hun afval buiten zetten tijdens de gemeentelijke ophalingsronde, zoals particulieren dat doen?

In veel gemeenten kan afval afkomstig van bedrijven mee aangeboden worden in de reguliere ophaling van huishoudelijk afval. Maar dit hangt af van gemeente tot gemeente. Gemeenten zijn er niet toe verplicht om afval afkomstig van bedrijven mee te nemen in hun ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen. Deze hoeveelheid is begrensd op:

  • 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kg restafval per tweewekelijkse ophaling;
  • voor pmd-afval is de maximum hoeveelheid 4 zakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling;
  • voor papier en karton is dat 1 m³/maand. 

Informeer steeds bij de milieudienst van uw gemeente of uw bedrijf beroep mag doen op de gemeentelijke inzamelronde.

Naar boven

Hoe zit het met de selectieve inzameling van pmd-afval in publieke ruimtes?

Wanneer drank en/of voeding in pmd-verpakking wordt verkocht, moet een recipiënt voor pmd-afval geplaatst worden. Ook wanneer het om automaten gaat. Door het juiste recipiënt aan te bieden wordt de klant de mogelijkheid gegeven om juist te sorteren.

De locatie en hoeveelheid pmd-vuilnisbakken die geplaatst worden, worden best voor de hele organisatie in zijn geheel bekeken worden. Zo worden best steeds restafval- en pmd-bakken samen voorzien en worden de kleurcodes van het huishoudelijk afval aangehouden omwille van de herkenbaarheid.

Communicatie op de vuilnisbakken en een aangepaste inwerpopening kan helpen om de sorteerboodschap te verduidelijken. Informeer u hiervoor bij Fost Plus. Op hun website kan gratis communicatiemateriaal verkregen worden.

In het openbare domein bestaan er richtlijnen over locaties en positionering van vuilnisbakken: meer informatie hier.

Op een parking of een winkelgalerij of tankstations, zonder enig verkooppunt, is het niet verplicht om verschillende inzamelrecipiënten te voorzien. Hier volstaat het om een vuilbak voor gemengd afval te voorzien om zwerfvuil tegen te gaan. Het pmd-afval dat toch ingezameld zou worden via de restfractie, moet niet uitgesorteerd worden.

Naar boven

Ik heb nog een vraag die hierboven niet is behandeld.

Stuur een mailtje naar iksorteer@ovam.be en wij contacteren u zo snel mogelijk.

Naar boven


Vragen over het contract

Is het contract verplicht voor iedereen? Ook voor zelfstandigen en kmo's? Ook voor kleine hoeveelheden gemengd bedrijfsafval?

Ja. Er moet steeds een contract afgesloten worden met de inzamelaar van het gemengd bedrijfsafval. Deze verplichting is opgenomen in artikel 6.1.1.4 van het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

Er is maar één uitzondering op deze verplichting tot contract afsluiting. Daarvoor moet aan twee voorwaarden voldaan worden:
- het restafval van uw bedrijf is vergelijkbaar naar aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijke afvalstoffen. Deze hoeveelheid is begrensd op 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kg restafval per tweewekelijkse ophaling;
- deze maximale hoeveelheid wordt ingezameld in één ronde met huishoudelijke afval.

Naar boven

Wanneer is bedrijfsrestafval qua hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval?

De OVAM gaat ervan uit dat een gemiddeld gezin maximaal drie restafvalzakken van 60 liter aanbiedt per tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kg restafval. Deze maximale hoeveelheid geldt ook voor de bedrijfsrestafvalstoffen, vergelijkbaar met het huisvuil van de gezinnen, dat aan huis worden ingezameld. Het politiereglement kan de maxima per afvalfractie opnemen en aangeven dat deze ook gelden voor het vergelijkbare bedrijfsafval.

Naar boven

Moet ik zelf voor een contract zorgen of zorgt mijn inzamelaar hiervoor?

Een contract afsluiten is een gedeelde verantwoordelijkheid. Neem dus zeker contact op met uw inzamelaar.

Naar boven

De afval-inzameling van mijn bedrijf verloopt via de onderhoudsfirma, hoe zit het dan met het contract?

U, als afvalstoffenproducent, mag afvalstoffen enkel meegeven met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) of rechtstreeks afvoeren naar een vergunde verwerker van afvalstoffen.

In het geval u voor de afvalinzameling werkt met een onderhoudsfirma zal u een contract moeten afsluiten voor de ophaling van het gemengd bedrijfsafval hetzij met deze onderhoudsfirma, hetzij met de effectieve inzamelaar van het afval. Dit is afhankelijk van de activiteiten die de onderhoudsfirma uitvoert in uw bedrijf. Het contract moet afgesloten worden met de onderhoudsfirma wanneer de onderhoudsfirma het gemengd bedrijfsafval meeneemt of de effectieve afvalophaling door een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar regelt. In de andere gevallen moet uw bedrijf een contract afsluiten met de effectieve ophaler van het afval.

Belangrijk: degene waarmee u het contract afsluit moet wel degelijk geregistreerd zijn als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Naar boven

Ik ben een onderhoudsfirma, aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

Indien er tijdens uw dienstverlening als onderhoudsfirma afvalstoffen ontstaan (bv. schildersafval bij schilderwerken, groenafval bij tuinonderhoud, olieafval bij onderhoud lift, lampen bij onderhoud verlichting, koelgasafval bij onderhoud airco’s, brandblussers bij nazicht ervan, …), dan wordt uw onderhoudsfirma beschouwd als de afvalstoffenproducent van deze afvalstoffen. In dit geval heeft u geen registratie nodig als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, en is er geen identificatieformulier nodig tijdens het transport van deze afvalstoffen.

Voor wat betreft de afvalstoffen van uw klanten die zijn ontstaan vóór uw dienstverlening, maar die u tijdens uw dienstverlening behandelt (bv. door vuilbakjes te ledigen in een groter recipiënt, of deze afvalstoffen in te zamelen) wordt u niet beschouwd als de afvalstoffenproducent. In dit geval is het uw klant die als afvalstoffenproducent wordt beschouwd. Uw klant is verplicht om deze afvalstoffen mee te geven met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) of rechtstreeks af te voeren naar een vergunde verwerker van afvalstoffen. Indien u, als onderhoudsfirma, deze afvalstoffen effectief meeneemt, dient u zich  te registreren als IHM en als vervoerder van afvalstoffen  dient u te voldoen aan alle verplichtingen die hieraan vast hangen. In het geval u gemengd bedrijfsafval inzamelt, moet u dus zorgen voor het contract conform artikel 6.1.1.4 van het VLAREMA.

Indien u, als onderhoudsfirma, dit afval niet meeneemt, maar wel de regelingen treft (u bepaalt wie het afval ophaalt, welke recipiënten gebruikt worden, …), dient u zich te registreren als IHM en ook hier dient u, in het geval het gaat om het gemengde bedrijfsafval, een contract te regelen met de afvalstoffenproducent.

Indien u als onderhoudsfirma dit afval louter deponeert in de recipiënten van de afvalophaler, dan dient u zich niet te registreren als IHM omdat u als onderhoudsfirma zelf geen regelingen treft. In dit geval beslist de afvalstoffenproducent zelf door wie zijn afval wordt opgehaald en dit wordt geregeld los van u, als onderhoudsfirma.

Naar boven

Ik huur als bedrijf, samen met andere bedrijven, ruimte in een gebouw. De afvalinzameling wordt collectief geregeld door de gebouwenbeheerder. Hoe moet het dan met het contract?

Er moet wel degelijk een contract worden afgesloten voor de inzameling van het bedrijfsrestafval. Ofwel regelt u dat als afvalstoffenproducent individueel met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM). Ofwel regelt de gebouwenbeheerder een groepscontract voor alle afvalstoffenproducenten (bedrijven) die in het gebouw gehuisvest zijn met de effectieve inzamelaar van het afval.

Naar boven

Ik ben een gebouwenbeheerder en het afval van de verschillende huurders (bedrijven) wordt in ons gebouw collectief ingezameld, aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

Wij raden u aan een groepscontract te regelen tussen de effectieve inzamelaar van het afval en alle afvalstoffenproducenten (bedrijven) die in het gebouw gehuisvest zijn. Dit groepscontract dient ondertekend te zijn door alle individuele afvalstoffenproducenten. Daarnaast is het van belang dat u de nodige plaats voorziet voor de selectieve inzameling van het afval.

Naar boven

Voor welke afvalfracties moet het contract afgesloten worden?

Enkel met de inzamelaar die het bedrijfsrestafval komt inzamelen, moet een contract worden opgesteld. Dit contract bevat informatie over de afvalfracties die u selectief moet inzamelen.

Naar boven

Moet ik alles bij één inzamelaar meegeven?

Neen, dat is niet verplicht. U mag werken met verschillende inzamelaars.

Naar boven

Mag ik mijn afvalstoffen zelf naar het containerpark brengen?

In vele gevallen kan dat voor vergelijkbaar bedrijfsafval: afval dat naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informeer u hierover bij de milieudienst van uw gemeente.

Naar boven

Mag ik afvalstromen samenvoegen?

Dit is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. In het contract tussen u en de afvalstoffeninzamelaar moet duidelijk beschreven staan welke afvalstoffen bij elkaar mogen. Enkel droge, niet-gevaarlijke afvalfracties komen in aanmerking. Bovendien moet de inzamelaar van het afval zich er toe verplichten de stromen nadien terug uit te sorteren voor recyclage zonder kwaliteitsverlies. De juiste voorwaarden vindt u in VLAREMA artikel 4.3.2.

Naar boven

Moet ik mijn contract vernieuwen?

Om te kunnen voldoen aan de nieuwe verplichting, zult u uw contract moeten aanpassen. Uw afvalinzamelaar zal u hierbij helpen.

Naar boven

Ligt de vorm van het contract vast? Is dit een bijkomend contract?

De vorm staat vrij. De OVAM stelt voor om te werken met bepaalde vaste paragrafen en een tabel. Hiervoor stelde de OVAM een aantal modelparagrafen op. Deze mogen in het handelscontract of in een apart opgemaakt contract. Via elektronische weg is eveneens mogelijk, zolang het maar juridisch in orde is.

Naar boven

Wat bij het niet naleven van de nieuwe verplichtingen?

Bij vaststelling kan een proces-verbaal worden opgemaakt door milieu-ambtenaren, milieu-inspectie, politie en in bepaalde gevallen door de OVAM.

Naar boven

Ik heb nog een vraag die hierboven niet is behandeld.

Stuur een mailtje naar iksorteer@ovam.be en wij contacteren u zo snel mogelijk.

Naar boven