Sint-Amands - Kattestraat

Waar is de site gelegen?

Het terrein bevindt zich ter hoogte van de Kattestraat in Sint-Amands.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

In het verleden werd er, onder andere, asbesthoudend puin aangebracht als basis voor een betonverharding.

Wat gebeurde er voor de eigenlijke bodemsanering?

Een nauwkeurig bodemonderzoek in het kader van de herontwikkeling bracht een verontreiniging met asbesthoudend puin, en een eerder beperkte verontreiniging met minerale olie aan het licht. Nadat de vrijstelling van saneringsplicht werd verkregen heeft de OVAM een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein. Het terrein werd onderverdeeld in 15 deellocaties van 500m². Per deellocatie werd er een maaiveldinspectie uitgevoerd en werden twee sleuven doorheen de asbestverdachte laag gegraven. Het sleufmateriaal werd afgezeefd in een grove fractie (>16mm) en een fijne fractie (< 16mm). Voor beide fracties werden de asbestgehaltes en de asbesttypes bepaald.

Zeven van de afgegraven gronden en scheiding in grove en fijne fractie

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Op 4 maart 2013 is de OVAM gestart met de saneringswerken. Vooraleer we de verontreinigde gronden ontgraven, verlagen we de grondwaterstand via een bemaling. Twee maand later was de sanering afgerond.  Na de herontwikkeling vult IGEMO het terrein opnieuw aan. Tijdens de werken voorziet het gemeentebestuur plaatselijk een omleiding voor fietsers en voetgangers. Naast het spoor wordt het laatste ontbrekende stuk fietspad tijdelijk verhard zodat doorgaand fietsverkeer geen hinder ondervindt. Een gedeelte van de parking wordt met hekwerk afgesloten zodat de school nog steeds via het baantje langs de sportterreinen bereikbaar is. Het centrum van Oppuurs vrijwaren we van zwaar vrachtverkeer.

We stelden SITA Remediation nv aan als aannemer. Deze werkte onder begeleiding en controle van de erkende bodemsaneringsdes­kundige Antea Group en de veiligheidscoördinator ER Consulting VOF volgens een beproefde methode waarbij hij voor en tijdens het ontgraven de bodem continu bevochtigt om het opwaaien van asbestvezels te vermijden. Tijdens de saneringswerken gebeurden lucht- en persoonsmetingen om het vrijkomen van asbestvezels te voorkomen. De ontgraven asbesthoudende gronden werden onmiddellijk opgeslagen in lekdichte conntainers. Volgeladen containers met dekzeil werden afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum. Op droge dagen kan zichtbaar stof opwaaien. Dit is stof van vergraven (aanvul)grond, maar nooit asbeststof. Om de hinder te beperken reinigde de aannemer na elke werkdag het wegdek. 

Maatregelen om hinder te voorkomen

Bestaande toestand en visie op herontwikkeling

Ontgraving op gecontroleerde wijze

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Anke Van Noyen
Erkend Bodemsaneerdeskundige: Antea Group
Aannemer: Sita Remediation nv
Veiligheidscoördinator: ER Consulting VOF

Kattestraat in Sint-Amands
Contact

Anke Van Noyen
015 284 421
ambtshalve@ovam.be