Standaardprocedures Bodemdecreet

De OVAM stelt een aantal standaardprocedures ter beschikking voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten. De bodemsaneringsdeskundige kan van de vastgelegde methoden afwijken als hierdoor een gelijkwaardige of betere kwaliteit van informatie wordt verkregen. Ook kan sectoraal afgeweken worden als er gelijkwaardige richtlijnen en/of codes van goede praktijk, goedgekeurd door de overheid, worden toegepast.

Als aanvulling op de standaardprocedures stelt de OVAM ook een aantal codes van goede praktijk beschikbaar.

Publieke consultatie wijziging standaardprocedures, versie februari 2018

De OVAM bereidt een wijziging van de standaardprocedures voor. Wij nodigen u uit om de ontwerpversies na te kijken en uw reacties aan ons te bezorgen. Uw opmerkingen of suggesties zullen wij evalueren en, in de mate van het mogelijke, mee verwerken in de definitieve versies van de standaardprocedures.

Via het webformulier rechts op deze pagina kan u tot 19 maart 2018 uw opmerkingen aan ons overmaken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek

 • Aanpassingen naar aanleiding van het gewijzigd Bodemdecreet.
 • Aanleveren van labels.
 • Administratief OBO wijziging beperkt of geen veldwerk, zin en toetsingswaarde.
 • Extra paragraaf in verband met preventieplan.
 • Extra paragraaf over mogelijks aanwezig eindevaluatierapport schade.
 • Wijzigingen delen van percelen.
 • Plannen met resultaten uit voorgaande onderzoeken steeds toe te voegen.
 • Toevoeging paragraaf in verband met preventie en uitspraak exploitatieonderzoek enkel over onderzochte deel.
 • Er is een nieuw pdf-bestand “samenvatting per grond” gecreëerd. Grondige aanpassing tabel: “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond”.
 • Wijziging bijlage ivm herevaluatie van de verontreinigingstoestand, rapport strategie 5A en blanco percelen.

– Standaardprocedure oriënterend- en beschrijvend bodemonderzoek

 • Er wordt verwezen naar de respectievelijke wijzigingen van de Standaardprocedure Oriënterend bodemonderzoek en de Standaardprocedure Beschrijvend bodemonderzoek.

– Standaardprocedure beschrijvend bodemonderzoek

 • Aanpassingen naar aanleiding van het gewijzigd Bodemdecreet.
 • Aanleveren van labels.
 • Het thema “gebruiksadviezen” werd herzien, zowel op vlak van richtlijnen als op vlak van rapportage.
 • Indien op een kadastraal perceel uitsluitend afperkende boringen zijn uitgevoerd en hierbij is geen bodemverontreiniging vastgesteld, dan moet er voor dit kadastraal perceel geen uitspraak worden gedaan.
 • Digitale (GIS-matige) aanlevering van verontreinigingen en gebruiksadviezen.
 • Er is een nieuw pdf-bestand “samenvatting per grond” gecreëerd. Grondige aanpassing tabel: “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond”.

– Standaardprocedure bodemsaneringsproject

 • Het thema “gebruiksadviezen” werd herzien, zowel op vlak van richtlijnen als op vlak van rapportage.
 • Aanleveren van labels.
 • Verwijzing naar de grondige aanpassing tabel: “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond”.
 • Opname van gemotiveerd verzoek in het bodemsaneringsproject met de vraag om af te wijken van de voorwaarden, opgelegd door of krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) (cfr. Artikel 52 van het Bodemdecreet).
 • Update regelgeving gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
 • De rapportage van de informatie van het veldwerk en de analyses werd aangevuld in functie van de uniformiteit ervan tussen de verschillende opdrachttypes.

– Standaardprocedure beperkt bodemsaneringsproject

 • Er wordt verwezen naar de aanpassingen van de Standaardprocedure Bodemsaneringsproject.

– Standaardprocedure bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg

 • Algemeen:
  • De bodemsaneringsdeskundige moet de aanwezigheid van de noodzakelijke documenten, attesten, certificaten,... in het kader van de milieuveiligheid en de arbeidsveiligheid controleren. Het is niet langer nodig om dergelijke documenten ook aan de OVAM over te maken.
  • Verwijzing naar de gewijzigde wetgeving rond arbeidsveiligheid.
  • De rapportage van de informatie van het veldwerk en de analyses werd aangevuld in functie van de uniformiteit ervan tussen de verschillende opdrachttypes.
 • Eindevaluatieonderzoek:
  • Aanleveren van labels.
  • Er moeten ook digitale ruimtelijke gegevens worden aangeleverd voor P-zinnen en voor gebruiksadviezen.
  • Er is een nieuw pdf-bestand “samenvatting per grond” gecreëerd. Grondige aanpassing tabel: “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond”.
  • Het thema “gebruiksadviezen” werd herzien, zowel op vlak van richtlijnen als op vlak van rapportage.

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek

Versie september 2017 (van kracht sinds 1 oktober 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie sept 2017.pdf (1.54 MB)

Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek, versie jan 2017.pdf (12.95 MB)

Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, versie jan 2017.pdf (667 kB)

Standaardprocedure Bodemsaneringsproject

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringsproject, versie jan 2017.pdf (1.53 MB)

Standaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject, versie jan 2017.pdf (902 kB)

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie jan 2017.pdf (1.07 MB)

 

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Het milieuschadedecreet werd geïmplementeerd. De bodemsaneringsdeskundige dient na te gaan of het schadegeval onder de definitie van milieuschade zoals vermeld in het milieuschadedecreet valt. Hij dient dit ook duidelijk bij het besluit van het evaluatierapport te vermelden.

Als het schadegeval niet onder de vorm van een evaluatierapport, maar onder de vorm van een onderzoeksverslag of beschrijvend bodemonderzoek werd onderzocht, is dezelfde regeling van toepassing.

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandRichtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport, versie jan 2017.pdf (279 kB)