Subsidies voor lokale besturen

Subsidies duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen

De Vlaamse overheid helpt lokale besturen bij het uitwerken van een duurzaam afvalstoffen – en materialenbeleid. De OVAM heeft daarvoor diverse subsidiemaatregelen in handen. Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen steun voor investeringen in functie van de selectieve inzameling en het beheer van afvalstoffen, zoals voorzieningen voor thuiscompostering, diftar-systemen, recyclageparken en voorvergistingsinstallaties. Daarnaast zet de OVAM in op de aanpak van zwerfvuil of de organisatie van groene evenementen, en komt hierin financieel tegemoet.

Innovatieve projecten

De OVAM subsidieert jaarlijks ook (inter)gemeentelijke projecten die op een innovatieve manier aan de slag gaan met duurzaam materialenbeheer in de praktijk. Heeft u als lokaal bestuur, samen met eventuele partners, een goed projectidee, dien dit dan in tegen 1 april 2017.

Het doel: de circulaire economie in steden en regio's stimuleren. Innovatieve projecten zijn een aanvulling op een gedegen afvalinfrastructuur. Ze stimuleren de zoektocht naar nieuw en effectief beleid, door onderzoek, samenwerking, thematische vernieuwing en/of technologische ontwikkelingen. Welke projecten en thema's meer kans maken, is  niet op voorhand afgebakend. Alle ideeën zijn welkom, op voorwaarde dat ze niet onder andere subsidieregelingen vallen én dat ze vernieuwend zijn.

Mogelijke invalshoeken zijn: voedselverspilling tegengaan, duurzaam wonen en bouwen, het ondersteunen van de deeleconomie en het stimuleren van hergebruik, reparatie, recyclage en alternatieve vormen van selectieve inzameling. Ook voorstellen die nieuwe doelgroepen aanspreken, andere logistieke oplossingen uitproberen of willen investeren in technologische ontwikkeling komen in aanmerking. Kortom:alles wat de lokale kringloop groeikansen biedt. Enkele succesvolle ideeën werden reeds verder ontwikkeld, zoals FashionFlows in Antwerpen of het verkennen van product-dienstcombinaties in het gemeentelijk aankoopbeleid in Kortrijk.

Geïnteresseerd? De OVAM roept u op om tegen 1 april 2017 uw innovatieve projectideeën in te dienen. Gebruik daarvoor het formulier "Projectidee voor innovatief duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen". Dit formulier vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties. Een jury beoordeelt de projectideeën en selecteert de meest veelbelovende initiatieven. Vervolgens werkt de initiatiefnemer een projectidee uit tot een volwaardig projectvoorstel en daarna valt er een definitieve beslissing over de ondersteuning. De subsidie dekt maximaal 50% van de projectkosten, waaronder de reële loonkosten, werkingskosten en externe diensten. Ook werkt de OVAM graag mee aan deze projecten om bij te leren en goede praktijken te delen met andere gemeenten.

Meer informatie is te verkrijgen bij de OVAM. U vindt de contactgegevens rechts op deze pagina.

Wetgeving en Algemene Richtlijn

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 (geconsolideerde versie). Dit subsidiebesluit vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.
  • Ministerieel besluit van 22 mei 2014 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd; (Dit ministerieel besluit vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties)
  • Bijlage bij het ministerieel besluit: tabel met een overzicht van de aanvaardbare kosten als vermeld in artikel 18;  (Deze bijlage vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties)
  • Algemene richtlijn bij het besluit van de Vlaamse Regering en het ministerieel besluit ;  (Deze algemene richtlijn vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties)
  • Standaardformulier subsidies (toe te voegen bij indienen ontwerpdossier) (Dit standaardformulier vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties)

Meer info over de financiële ondersteuningsmogelijkheden en de belangrijkste elementen van de procedures