Subsidies voor lokale besturen

Subsidies duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen

De Vlaamse overheid helpt lokale besturen bij het uitwerken van een duurzaam afvalstoffen – en materialenbeleid. De OVAM heeft daarvoor diverse subsidiemaatregelen in handen. Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen steun voor initiatieven en investeringen die afvalpreventie en selectieve inzameling van afvalstoffen bevorderen. Daarnaast zet de OVAM in op de aanpak van zwerfvuil of de organisatie van groene evenementen, en komt hierin financieel tegemoet.

Sinds 2014  is het ook mogelijk dat lokale besturen ondersteund worden bij de realisatie van vernieuwende projecten voor het duurzaam materialenbeheer op lokaal niveau. De subsidiëring van voorzieningen voor thuiscompostering, diftar-systemen, voorzieningen ter preventie, installaties voor afvalstoffenbeheer en voorvergistingsinstallaties blijft ongewijzigd.

Innovatieve projecten?

De subsidieregeling biedt lokale besturen en hun eventuele partners, de mogelijkheid om innovatieve projecten op te zetten voor de circulaire economie op lokaal niveau. Ze kunnen hiervoor subsidies en begeleiding ontvangen. De OVAM werkt graag mee aan deze projecten om bij te leren en goede praktijken te delen met andere gemeenten.

Innovatieve projecten die leiden tot een lagere milieudruk, verbonden met het materialengebruik of -verbruik door het stimuleren van een duurzamer ontwerp of gebruik van producten en diensten, meer en betere selectieve inzameling en recyclage, of betere afzet van recyclaten, etc. komen in aanmerking voor subsidiëring.  Ziet u een opportuniteit binnen uw gemeente? Hebt u een nieuwe vorm van selectieve inzameling op het oog? Wilt u duurzaam wonen en bouwen in de praktijk brengen? Hoe ondersteunt u duurzame consumptie in uw gemeente?

Alle ideeën zijn welkom, op voorwaarde dat ze niet onder andere subsidieregelingen vallen én dat ze vernieuwend zijn. Een jury beoordeelt de projectideeën en selecteert de meest veelbelovende initiatieven. Vervolgens werkt de initiatiefnemer een projectidee uit tot een volwaardig projectvoorstel en valt er een definitieve beslissing over de mate waarin het ondersteund wordt. Per jaar trekt de OVAM maximaal 500.000 euro uit voor de uitwerking van enkele projecten. Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de aanvaardbare projectkosten.

Geïnteresseerd? De OVAM roept u op om tegen 1 april 2016 uw innovatieve projectideeën in te dienen. Gebruik daarvoorFormulier Projectidee voor innovatief duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen (797 kB). Meer informatie is te verkrijgen bij de OVAM. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Wetgeving en Algemene Richtlijn

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 (geconsolideerde versie) Subsidiebesluit geconsolideerde wetgeving 2014.pdf (85 kB)
  • Ministerieel besluit van 22 mei 2014 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd;  MB
  • Bijlage bij het ministerieel besluit: tabel met een overzicht van de aanvaardbare kosten als vermeld in artikel 18;  MB bijlage
  • Algemene richtlijn bij het besluit van de Vlaamse Regering en het ministerieel besluit ;  AR
  • Standaardformulier subsidies (toe te voegen bij indienen ontwerpdossier).standaardformulier subsidies

Meer info over de financiële ondersteuningsmogelijkheden en de belangrijkste elementen van de procedures

Contact

Innovatieve projecten
Elmar Willems
015 284 296

Ondersteuning afvalpreventie en investeringen afvalbeheer
amb-hs-sub@ovam.be