Woonzone voormalige Vleeswarenfabriek in Brugge

 

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen tussen de Baliestraat, de Calvariebergstraat en de Julius en Maurits Sabbestraat in Brugge en bestaat uit 61 garageboxen en een centraal plein. Daarnaast werden drie woningen opgenomen aan de Baliestraat 112 en 114 en Calvariebergstraat 24.

Een plan met de locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie was van 1941 tot 1987 een vleesverwerkend bedrijf (de Strovifabriek) gevestigd. Hierbij vond ook de opslag van ondermeer diesel, benzine en stookolie plaats. Op 27 maart 1987 werd het terrein aangekocht door de stad Brugge die de fabriek in 1992 liet afbreken. Hierbij werden alle materialen afgevoerd en de ontstane putten aangevuld met zuivere zandgrond.
In 1994 werden op de site 61 buurtgarages opgericht in het kader van een stadsvernieuwingsproject.
Ter hoogte van de Baliestraat 112 en 114 was een herstelwerkplaats voor voertuigen aanwezig (vanaf 1931). Deze werd later toegevoegd aan de fabriek.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 2 maart 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

De eventuele sanering zal door de OVAM ge(pre)financierd worden.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Er werden reeds vier oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd op vier percelen. Het betreft percelen met een garage, in eigendom van particulieren, voor één auto. De conclusie van deze bodemonderzoeken was dat er geen verontreiniging aanwezig is waarvoor verder bodemonderzoek noodzakelijk is.

Wat is de planning?

De bodemsaneringsdeskundige zal met de terreinbezoeken starten in maart 2017.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen.  U kunt ook de OVAM contacteren.

Contactgegevens eigenaars - gebruikers

De OVAM vraagt aan eigenaars en gebruikers van de percelen om hun contactgegevens aan de bodemsaneringsdeskundige te bezorgen, dit samen met eventuele informatie over de historiek of  bodemkwaliteit van hun grond.

Hiertoe kunnen ze gebruik maken van het webformulier.