Aard van bodemverontreiniging

Wat?

De aard van een bodemverontreiniging is bepaald door het tijdstip van ontstaan :

  • Historische bodemverontreiniging ontstond voor 29 oktober 1995.
  • Nieuwe bodemverontreiniging is ontstaan na 28 oktober 1995 
  • Gemengde bodemverontreiniging is gedeeltelijk tot stand gekomen voor 29 oktober 1995, en gedeeltelijk na 28 oktober 1995. De bodemsaneringsdeskundige moet een onderscheid maken tussen nieuwe en historische bodemverontreiniging. Als er geen onderscheid tussen nieuwe en historische bodemverontreiniging kan worden gemaakt, geeft hij een zo accuraat mogelijke verdeling van de bodemverontreiniging in een deel dat als nieuwe bodemverontreiniging en een deel dat als historische bodemverontreiniging wordt beschouwd. 

Saneringscriterium

Nieuwe bodemverontreiniging

Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden, wordt onverwijld een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Voor niet-genormeerde parameters gaat men over tot BBO als er duidelijke aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging.
Toont het beschrijvend bodemonderzoek aan dat de bodemsaneringsnormen overschreden zijn, wordt onverwijld overgegaan tot bodemsanering.

Historische bodemverontreiniging

Op gronden met historische bodemverontreiniging wordt overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek als er duidelijke aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging.
Men moet tot bodemsanering overgaan als het beschrijvend bodemonderzoek de aanwezigheid van een ernstige bodemverontreiniging aantoont.

Saneringsdoel

Nieuwe verontreiniging

Bodemsanering is er bij nieuwe bodemverontreiniging op gericht om de richtwaarden voor de bodemkwaliteit te realiseren.
Als het niet mogelijk is de richtwaarden voor de bodemkwaliteit te realiseren door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen, wordt de bodemsanering er minstens op gericht een betere bodemkwaliteit te verwezenlijken dan bepaald door de toepasselijke
bodemsaneringsnormen. Als dat niet mogelijk is, dan moet de bodemsanering er op gericht zijn om te vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu. Als zelfs dat niet mogelijk is, dan worden zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen opgelegd.
 

Historische verontreiniging

Bodemsanering is er bij historische bodemverontreiniging op gericht om te vermijden dat de bodemkwaliteit een risico oplevert of kan opleveren tot nadelige beïnvloeding van mens of milieu door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten met zich meebrengen.
Als dit niet mogelijk is, worden zo nodig gebruiks- of bestemmingsbeperkingen opgelegd.

 
Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458

bodem@ovam.be