Achtergrond MMG

De impact van de bouwwereld op de natuur en de maatschappij is groot en wereldwijd. Niet alleen is het energieverbruik van het huidig gebouwpatrimonium verantwoordelijk voor ongeveer één derde van de broeikasgasemissies. Daarnaast is het bouwen, het verbouwen en het onderhouden ervan verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de consumptie van grondstoffen.

Gebaseerd op een bouwtypologisch onderzoek van het Belgisch woningpatrimonium, zijn bouwmaterialen verantwoordelijk voor ongeveer 10 tot 30 percent van de externe milieukosten over de gehele levenscyclus van een typische Belgische woning gebouwd voor 2001. Men verwacht dat dit relatief aandeel de komende decennia nog zal stijgen, gezien het aandeel van energiegebonden externe milieukosten sterk zal dalen door het bouwen en verbouwen van/naar lage-energie, passief-, nulenergie- en actieve gebouwen.

Het is daarom noodzakelijk om een duidelijk inzicht te krijgen in de milieugerelateerde materiaalprestaties van gebouw(element)en (MMG).

Milieuprofiel van gebouwelementen

Om de impact van een gebouw, en al haar onderdelen (gebouwelementen) te kunnen kwantificeren is het noodzakelijk alle levensfasen van een product mee in rekening te brengen. Opdat milieugerelateerde materiaalprestaties van gebouwen berekend en eenduidig gecommuniceerd kunnen worden, is een transparant methodologisch kader noodzakelijk. De MMG-methode is in lijn met de Europese normen voor de milieuevaluatie van gebouwen, ontwikkeld door CEN TC350, die tijdens de uitvoering van de studie van kracht waren.