EURAL

De Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) is een geharmoniseerde lijst om afvalstoffen te coderen in de Europese Unie.  Omdat een uniform gebruik van euralcodes in Vlaanderen van groot belang is, en omdat de euralcodes en de gevaarlijke eigenschappen op 1 juni 2015 gewijzigd zijn, stelde de OVAM een handleiding op. Aarzel niet deze handleiding te raadplegen bij de minste onduidelijkheid.

Vragenlijst voor het bepalen van de juiste euralcode voor mijn afvalstof: Euralwizard.

 
De afgelopen jaren heeft het VITO, in opdracht van de OVAM, onderzoek verricht naar de ecotoxiciteit van afval. De publicatie “ECOTOXICITEIT VAN AFVALSTOFFEN (HP14)” beschrijft een onderzoek waarin gepaarde gegevens werden gegenereerd voor (a) biologische effecten die door afvalstoffen veroorzaakt worden bij water- en bodemorganismen, en (b) de totale concentraties van milieuschadelijke stoffen in deze afvalstoffen. 
 
Het doel is wetenschappelijke onderbouwing te leveren voor een kader voor het beoordelen van de gevaarsclassificatie HP14 (ecotoxiciteit) op basis van biotesten.