Monitoren van de doelstelling om 15% minder restafval te produceren

Vlaanderen wil tegen 2022 de productie van bedrijfsrestafval met 15% verminderen (zie 4.3.3 in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval). De OVAM wil die evolutie opvolgen en liet Recydata hiervoor een methode ontwikkelen. Recydata, en vanaf 2017 Valipac, hebben jaarlijks ongeveer 130 privé-inzamelaars bevraagd die de Vlaamse afvalmarkt bijna volledig dekken. De privé-inzamelaars registreren het post-industrieel en post-consumer afval dat bedrijven in Vlaanderen produceren en laten ophalen.

Registratiemethode 15% doelstelling

In de bovenstaande figuur is het registratiepunt van het afval te zien. Door enkel bij recuperanten en sorteercentra het afval te registeren worden dubbeltellingen vermeden.

De rapporten (rechts bij publicaties) beschrijven de gebruikte methode om de hoeveelheid bedrijfsrestafval op te volgen.

Voor de periode 2013-2019 geeft de figuur hieronder weer hoeveel post-consumer bedrijfsafval de privé-inzamelaars inzamelden per afvalstroom.

grafiek hoeveelheid geregistreerd bedrijfsafval Valipac 2013-2019 (in kton)De hoeveelheid bedrijfsrestafval is in 2019 met 13,9% gestegen ten opzichte van het referentiejaar 2013. Om de -15% doelstelling voor restafval op te volgen worden de hoeveelheden gecorrigeerd voor de groei in de Vlaamse tewerkstelling. Na correctie is er echter nog een stijging van het bedrijfsrestafval met 5,7%.