Voedselafvalvermalers verboden

Een voedselafvalvermaler is een elektrisch apparaat dat voedselresten vermaalt tot kleine deeltjes.
Er zijn grosso modo twee soorten apparaten te onderscheiden, namelijk met droge en met natte vermaling.

Gebruik

Wat is toegelaten?

Droge vermaling

Bij het droog vermalen worden de voedselresten vermalen en opgevangen in een citerne.

Het gebruik van dit type verbrijzelaar is toegelaten onder voorwaarde dat de inhoud van de citerne wordt afgevoerd naar een verwerkingsinrichting vergund voor het verwerken van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen (compostering, vergisting).

Wat is verboden?

Natte vermaling

Bij het nat vermalen worden de voedselresten vermalen in aanwezigheid van water:

  • In sommige gevallen worden de vermalen voedselresten met het afvalwater afgevoerd naar riolering voor verdere verwerking in rioolwaterzuiveringsstations of rechtstreeks geloosd op oppervlaktewater.
  • In andere gevallen worden de vermalen voedselresten samen met het water in een citerne opgevangen. In deze citerne wordt het afval-watermengsel ontdaan van het overtollige water. De gecompacteerde fractie wordt opnieuw opgevangen in een citerne en wordt afgevoerd naar een daartoe vergunde verwerkingsinrichting. De vloeibare fractie wordt meestal na bezinking en een vetafscheiding geloosd op riolering of op oppervlaktewater.

In alle gevallen is het gebruik van dit type voedselafvalvermaler verboden. Het strookt immers niet met de principes van het Vlaamse milieubeleid en is verboden bij wetgeving:

Verkoop

Sinds de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015 betreffende vermalers is niet alleen het gebruik maar ook de verkoop van voedselafvalvermalers verboden - zie ook deze informatie van de federale overheid: Voedselvermalers verboden in België.