Publiek-Private samenwerking in het milieubeleid

Een milieubeleidsovereenkomst is een verbintenis tussen de overheid enerzijds en één of meerdere bedrijfsfederaties anderzijds met het oog op het realiseren van bepaalde milieudoelstellingen. Titel VI van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) bepaalt het wettelijk kader voor milieubeleidsovereenkomsten. Milieubeleidsovereenkomsten verschillen van meer traditionele wetgeving omdat ze in veel sterkere mate uitgaan van publiek-private samenwerking. De overheid kan hierbij een beroep doen op de know-how en het organisatievermogen van de private sector. Voor het bedrijfsleven bieden MBO's het voordeel van betrokkenheid bij het beleid, rechtszekerheid en de mogelijkheid een positief milieu-imago uit te bouwen.

Hoewel milieubeleidsovereenkomsten in het gehele milieubeleid kunnen worden ingezet, wordt het merendeel van de overeenkomsten afgesloten in het kader van de aanvaardingsplicht. In dat geval wordt in de milieubeleidsovereenkomst meer concreet afgesproken hoe de inzameling, de verwerking, de financiering en de rapportage zal georganiseerd worden.

In deze tabel vindt u de lopende milieubeleidsovereenkomsten in het kader van de aanvaardingsplicht.

Contact

Dienst Ketenbeheer en Bedrijven
mbo@ovam.be
015 284 161