Milieubeleidsovereenkomsten wettelijk gekaderd

Titel VI van het decreet van 15 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vormt de decretale basis voor milieubeleidsovereenkomsten. Dit definiëert milieubeleidsovereenkomsten als: “iedere overeenkomst tussen het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering enerzijds, en een of meer overkoepelende, representatieve organisaties van ondernemingen anderzijds, met als doel milieuverontreiniging te voorkomen, de gevolgen ervan te beperken of weg te nemen, of een doelmatig milieubeheer te bevorderen”.

Een milieubeleidsovereenkomst kan de geldende wetgeving of reglementering niet vervangen of er minder streng van afwijken. Het Gewest is ertoe gehouden gedurende de looptijd van de overeenkomst (max 8 jaar) geen reglementering uit te vaardigen die strengere eisen stelt. Verder legt het decreet een procedure vast die bepaalt hoe milieubeleidsovereenkomsten gesloten kunnen worden. Tot slot bevat het decreet algemene bepalingen inzake de rapportage om de transparantie te garanderen.