Informatie voor bedrijven die gebruiker zijn van batterijen en accu's

Wat zijn batterijen en accu's ?

De Vlaamse afvalstoffenwetgeving hanteert volgende definities voor batterijen en accu’s:

 • batterij of accu: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit één of meer primaire (niet-oplaadbare) batterijcellen of uit een of meer secundaire (oplaadbare) batterijcellen;
 • batterijpak: set batterijen of accu’s die onderling verbonden zijn en/of voorzien zijn van een buitenverpakking, die één complete eenheid vormt en niet is bedoeld om door de eindgebruiker te worden opgedeeld of geopend.

Volgende batterijen vallen niet onder deze definitie: batterijen en accu’s in apparatuur die bestemd is om de ruimte ingestuurd te worden, en batterijen en accu’s in apparatuur die wordt aangewend in samenhang met de bescherming van wezenlijke belangen in verband met de veiligheid van de lidstaten, wapens, munitie, en oorlogsmateriaal, met uitzondering van producten die niet voor specifieke militaire doeleinden zijn bestemd.

Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen draagbare, industriële en autobatterijen en -accu's:

 • draagbare batterij of accu: iedere batterij, knoopcel, batterijpak of accu waarvoor tegelijk geldt dat ze:
  • afgedicht zijn;
  • met de hand kunnen worden gedragen;
  • geen industriële batterij of accu, noch een autobatterij of -accu zijn;
 • industriële batterij of accu: batterij of accu die uitsluitend voor gebruik voor industriële of professionele doeleinden is ontworpen of in elk type elektrisch voertuig wordt gebruikt;
 • autobatterij of -accu: batterij of accu die gebruikt wordt voor het starten, voor de verlichting of het ontstekingsvermogen van een voertuig.

Om in de praktijk het onderscheid te maken tussen deze 3 types van batterijen werd een beslissingsboom opgesteld.

Het beheersorganisme dat instaat voor de inzameling, verwerking en recyclage van batterijen en accu's is Bebat. Meer info daarover vindt u onder “Wat is een reglementaire en milieu-verantwoorde bestemming voor mijn afgedankte batterijen en accu's?”.

Meer informatie over autobatterijen en accu's vindt u op de OVAM website onder de kringloop afgedankte voertuigen/autobatterijen.

De Europese richtlijn 2006/66 betreffende batterijen vermeldt volgende voorbeelden van draagbare en industriële batterijen:

 • Draagbare batterijen en accu's: accu's die door consumenten gebruikt worden in mobiele telefoons, draagbare computers, draadloos, elektrisch gereedschap, speelgoed, huishoudapparaten zoals elektrische tandenborstels, handstofzuigers (met inbegrip van vergelijkbare apparaten die in scholen, winkels, restaurants, op luchthavens, kantoren of ziekenhuizen worden gebruikt) en elke andere batterijen of accu die door consumenten kan worden gebruikt op een normale manier in het huishouden.
 • Industriële batterijen en accu's: batterijen die worden gebruikt in elektrische voertuigen, zoals elektrische auto's, rolstoelen, fietsen, luchthavenvoertuigen, batterijen accu's die in ziekenhuizen, luchthavens of kantoorgebouwen worden gebruikt voor nood- en back-upstroomvoorziening, batterijen en accu' die worden gebruikt in treinen of vliegtuigen, en batterijen en accu's die worden gebruikt op booreilanden of in vuurtorens. Andere voorbeelden zijn batterijen en accu's die uitsluitend zijn ontworpen voor: mobiele betaalterminals in winkels en restaurants, streepjescodelezers in winkels, professionele video-uitrusting, mijnlampen, duiklampen, back-up batterijen voor elektrische deuren, instrumentatie in meet- en instrumentatieapparatuur, batterijen die worden gebruikt in combinatie met zonnepanelen, fotovoltaïsche en andere toepassingen van hernieuwbare energie.

Afgedankte batterijen en accu's zijn gevaarlijke afvalstoffen

Loodaccu's, NiCd batterijen, kwikhoudende batterijen en ongesorteerde mengsels van batterijen zijn gevaarlijke afvalstoffen. Dit wordt bepaald in de Europese afvalstoffenlijst (opgenomen in bijlage 2.1 van VLAREMA). Deze indeling is bijgevolg van toepassing in alle Europese landen. De afvalstoffenlijst duidt de gevaarlijke afvalstoffen aan met een *. Voor afgedankte batterijen en accu's zijn volgende afvalstoffencodes opgenomen op de lijst:

Hoofdstuk 16 (06) batterijen en accu's

 • 16 06 01* loodaccu's
 • 16 06 02* NiCd-batterijen
 • 16 06 03* kwikhoudende batterijen
 • 16 06 04 alkalibatterijen (exclusief 16 06 03)
 • 16 06 05 overige batterijen en accu's

Hoofdstuk 20: stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties

 • 20 01 33* onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten
 • 20 01 34 niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's

Wat is de aanvaardingsplicht voor afgedankte batterijen en accu's?

Afgedankte batterijen en accu's zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van afgedankte batterijen en accu's. Zij zijn verplicht om het door de klant afgedankte product terug te nemen en te laten recycleren.

De wettelijke bepalingen met betrekking tot de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn opgenomen in artikel 21 van het Materialendecreet (decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) en in hoofdstuk 3 van het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). De aanvaardingsplicht is gebaseerd op Europese regelgeving (Richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's).

De aanvaardingsplicht voor afgedankte batterijen en accu's geldt sinds 1 juni 1998.

Wat is een reglementaire en milieu-verantwoorde bestemming voor uw afgedankte batterijen en accu's? 

Er zijn verschillende manieren waarop u zich kunt ontdoen van uw afgedankte batterijen en accu's. Hieronder krijgt u een overzicht van de mogelijkheden.

 • Inzameling via Bebat

Bebat staat in voor de praktische uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte batterijen. Bebat zorgt voor de gratis ophaling en recyclage van de afgedankte batterijen, en wordt hiervoor gefinancierd door milieubijdrages, aangerekend bij de verkoop van nieuwe batterijen.
Kleine hoeveelheden afgedankte batterijen kunnen verzameld worden in een inzameldoos of inzamelzakje. Voor grote hoeveelheden afgedankte batterijen kan u best contact opnemen met Bebat voor de plaatsing van een inzamelrecipiënt. Via de website van Bebat kan u inzamelrecipiënten aanvragen. De inzamelrecipiënten worden gratis ter beschikking gesteld en worden ook gratis opgehaald en vervangen. Kleine hoeveelheden afgedankte batterijen die werden verzameld in een inzameldoos of -zakje, kunt u zelf ledigen in de Bebat-inzamelrecipiënt of -ton op het containerpark of in één van de duizenden inzamelpunten in bijvoorbeeld hyper- en supermarkten.
De op de verschillende inzamelpunten verzamelde gebruikte batterijen en accu's worden in opdracht van Bebat regelmatig opgehaald door geregistreerde inzamelaars. Vervolgens worden de afgedankte batterijen en accu's gesorteerd en overgebracht naar gespecialiseerde, vergunde recyclers.

Meer informatie over de hoeveelheden ingezamelde batterijen en de verwerking van de afgedankte batterijen vindt u bij Bebat.

Het Bebat inzamel- en recyclagesysteem wordt opgevolgd en gecontroleerd door de OVAM.

Opgelet! Voor bepaalde types batterijen (vb. loodstartbatterijen, batterijen voor hybride en elektrische voertuigen) wordt bij het op de markt brengen een administratieve bijdrage betaald aan Bebat, in plaats van een milieubijdrage. De administratieve bijdrage omvat niet de kosten voor inzameling, verwerking en recycling. Deze batterijen worden bijgevolg niet gratis door Bebat ingezameld:

 • lood(start)batterijen (> 3 kg) hebben een positieve waarde, en worden ingezameld door geregistreerde inzamelaars en/of vergunde verwerkers. Ook moeten deze batterijen gratis teruggenomen worden door de leveranciers.

 • Voor batterijen voor hybride en elektrische voortuigen hebben de automerken zelf een eigen inzamelsysteem. Voor de gratis inzameling van deze batterijen neemt u best contact op met de (merk)garage waar u uw voertuig heeft gekocht.

 • Batterijen waarvoor de invoerder een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan heeft afgesloten met de OVAM. In praktijk zijn er enkel individuele plannen voor loodstartbatterijen en industriële loodbatterijen (>3 kg), die sowieso niet door Bebat worden ingezameld.
   

 • Inzameling via uw leverancier

Als u zich als bedrijf wenst te ontdoen van afgedankte batterijen en accu's, dan kan u met uw afgedankte batterijen en accu's terecht bij uw leverancier. Een Belgisch bedrijf dat aan u batterijen en accu's levert is immers verplicht om afgedankte batterijen en accu's gratis te aanvaarden. Voor de batterijen met milieubijdrage (zie paragraaf hierboven) voldoen de leveranciers aan deze verplichting via ophaling door Bebat.

 • Ophaling door een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of rechtstreekse afvoer naar een vergunde verwerker

U kunt uw afgedankte batterijen laten ophalen door een door de OVAM geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, of u kunt uw afgedankte batterijen door een geregistreerde vervoerder laten overbrengen naar een vergunde verwerker. Voor de verwerking en recyclage van afgedankte batterijen is steeds een milieuvergunning vereist. Eveneens dienen de recyclagedoelstellingen voor afgedankte batterijen gehaald te worden. Indien u meer informatie wenst over vergunde verwerkers voor afgedankte batterijen en accu's kan u contact opnemen met de OVAM.
Tijdens elk (binnenlands) transport van afgedankte batterijen moet een volledig ingevuld identificatieformulier aanwezig zijn. Zowel de afvalstoffenproducent, als de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaren het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal 5 jaar. Deze verzameling van identificatieformulieren maakt deel uit van het afvalstoffenregister.

Algemene informatie over het gebruik van identificatieformulieren 

Grensoverschrijdend transport van afgedankte batterijen moet gebeuren in overeenstemming met de verordening 1013/2006. Volgens deze verordening worden afgedankte batterijen ingedeeld onder de volgende codes:

 • A1160: oude loodbatterijen, intact of in stukken.
 • A1170: ongesorteerde lege batterijen, uitzondering van mengsels van uitsluitend in lijst B genoemde batterijen. Lege batterijen die niet op lijst B voorkomen en die in bijlage I genoemde bestanddelen in zodanige hoeveelheden bevatten dat ze gevaarlijk worden.
 • B1090: oude accu's die aan bepaalde specificaties voldoen, met uitzondering van lood-, cadmium- en kwikbatterijen.

Dit betekent dat een vooraf goedgekeurde kennisgeving vereist is voor de grensoverschrijdende overbrenging van lood-, cadmium- en kwikhoudende batterijen alsook voor ongesorteerde mengsels waarin deze batterijen aanwezig kunnen zijn. Voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen van de B-lijst (vb. code B1090) die bestemd zijn voor nuttige toepassing, geldt de algemene informatieverplichting volgens artikel 18 van de Verordening 1013/2006.
Voor uitvoer van afvalstoffen van de A-lijst (A1160 en A1170) naar niet-OESO landen geldt er een exportverbod. Voor de uitvoer van afvalstoffen van de B-lijst voor nuttige toepassing gelden de verordeningen: 1418/2007/EG, 740/2008, 967/2009/EG en 837/2010/EG. Voor het bepalen van de juiste procedure neemt u best contact op met de OVAM.

Algemene informatie over de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen 

Opgelet! Als u uw afgedankte batterijen (buiten het Bebat inzamelsysteem om) laat ophalen door een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of afvoert naar een vergunde verwerker, moet u er zelf op toezien dat de recyclagedoelstellingen voor afgedankte batterijen van artikel 3.4.5.2 van het VLAREMA worden behaald. De recyclagepercentages moeten berekend worden volgens de methode bepaald in de Europese Verordening 493/2012. Op verzoek van de OVAM dient u hierover informatie te verstrekken. Voor export buiten de EU moeten bovendien op verzoek van de OVAM de bereikte recyclagepercentages gevalideerd worden door een onafhankelijke keuringsinstelling.

Opslag van afgedankte batterijen en accu's

Afgedankte batterijen en accu's moeten gescheiden opgeslagen worden van andere afvalstoffen, op overdekte locaties met vloeistofdichte vloer.
Voor de opslag van afgedankte batterijen en accu's die worden ingezameld via het collectieve Bebat-systeem gebruikt u de Bebat-inzameldozen of -vaten. Voor afgedankte batterijen die worden opgeslagen en ingezameld buiten het Bebat-inzamelsysteem, gebruikt u weersbestendige afgedekte en zuurbestendige containers.

Het is verboden om afgedankte batterijen en accu's te ontdoen van zuren buiten een inrichting die vergund is voor de verwerking van afgedankte batterijen en accu's.

Contact

Dienst ketenbeheer en bedrijven - team EEA & metallurgie
015 284 357
batterijen@ovam.be