Registers dierlijke bijproducten en afgeleide producten

Voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten die als afvalstoffen worden beschouwd, geldt – net als voor alle afvalstoffen - de registerplicht cf. het VLAREMA. Bijkomend zijn de Europese verordeningen aangaande dierlijke bijproducten van kracht.

De registers moeten voldoen aan het VLAREMA, Onderafdeling 7.2.1, aangepast met de voorwaarden uit V142/2011, Bijlage VIII, Hoofdstuk IV, als volgt:

 • categorie dierlijk bijproduct of afgeleid product i.p.v. EURAL-code
 • erkenningsnummer i.p.v. ondernemingsnummer
 • verwerkingsmethode cf. V1069/2009 i.p.v. R- of D-code

Het Besluit Dierlijke Bijproducten (BDBP) legt volgende bijkomende voorwaarden op met betrekking tot de registers:

 1. Een geregistreerde inzamelaar, handelaar of makelaar van kadavers van landbouwhuisdieren moet een bijkomend register bijhouden van de gevallen waarin de gemelde kadavers niet meer bij de producent worden aangetroffen. Dit register moet tenminste de gegevens van de producent en de datum van melding bevatten.
  (BDBP, Art. 10)
   
 2. Erkende inrichtingen en geregistreerde inzamelaars/handelaars/makelaars van dierlijke bijproducten en afgeleide producten moeten gedetailleerde registers of jaarverslagen van de afvalstoffengegevens bijhouden en op eenvoudig verzoek aan de OVAM verschaffen.
  (BDBP, Art. 22)