Selectief slopen & sloopopvolging

Selectief slopen

Wanneer we gebouwen en constructies geheel of gedeeltelijk afbreken, ontstaan materialen die we rechtstreeks of na verwerking kunnen hergebruiken of recycleren.

De kwaliteit van de materialen bepaalt welke we nog kunnen gebruiken om nieuwe gebouwen op te trekken of in andere toepassingen. Om materialen te kunnen herbruiken moet de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen vergelijkbaar zijn met de primaire grondstoffen die ze vervangen.

Dat kan alleen als we gebouwen en constructies selectief slopen. De afvalstoffen worden dan in zuivere fracties ingezameld, of achteraf goed uitgesorteerd. Selectief slopen is een noodzakelijke en nuttige stap naar een duurzaam materialenbeheer.

De aannemer die selectief sloopt verwijdert eerst ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting en nutsinstallaties en niet dragende, niet-inerte structuren (zoals binnenmuren van gips of karton). Pas dan sloopt hij het karkas. Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen is wettelijk verplicht.

Vanaf 5 juni 2018: het sloopopvolgingsplan

Om het selectief slopen te stimuleren verplicht de OVAM een sloopopvolgingsplan voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is.

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle niet-residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Bij in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een totaal betrokken volume groter dan 5000 m³.
Voor de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen is een sloopopvolgingsplan vereist als het volume van de werken groter is dan 250 m³.

Deze verplichting geldt voor aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend vanaf 5 juni 2018.

Het sloopopvolgingsplan: in detail

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling voor afbraak-, ontmantelings- of renovatiewerken van bepaalde gebouwen, infrastructuur of wegen. Het sloopopvolgingsplan maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag of de contractuele documenten.

Het sloopopvolgingsplan omvat de identificatie van de bouwplaats en de lijst van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de afbraak. Het duidt aan per afvalstof:

  • de benaming;

  • de EURAL-code (bijhorende code uit de bijlage 2.1 van het VLAREMA);

  • de vermoedelijke hoeveelheid uitgedrukt in kubieke meter of in ton;

  • de plaats binnen het gebouw waar ze voorkomt;

  • de verschijningsvorm.

Het sloopopvolgingsplan bevat naast de inventaris van de afvalstoffen een advies over de mogelijkheden van hun hergebruik- of verwerking.

Een deskundige stelt een sloopopvolgingsplan op volgens de richtlijnen in een standaardprocedure, bij Ministerieel besluit goedgekeurd. Een architect of een deskundige mag een sloopopvolgingsplan opstellen.

Op deze pagina kunt u een formulier sloopopvolgingsplan downloaden. Hierop kunt u de gegevens van de werf noteren, samen met een overzicht van de afvalstoffen die bij de sloop zullen ontstaan. De deskundige noteert de hoeveelheden en de aard van de gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. In het derde luik geeft de deskundige advies over hergebruik of verwerking van de afvalstoffen. Als bijlage kunt u bijkomende gegevens en beeldmateriaal toevoegen. U kunt dit formulier enkel gebruiken wanneer u geen sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie wenst te doorlopen.

De OVAM heeft een handleiding uitgewerkt voor het opstellen van een sloopopvolgingsplan. Dit omvat een leidraad met een stappenplan en aandachtspunten bij de sloopanalyse van een gebouw en bij het inventariseren van de afvalstoffen die zullen ontstaan bij de sloop of ontmanteling van een gebouw. Meer gegevens en informatie over sloopafvalstoffen en hun mogelijkheden voor hergebruik of recyclage zijn opgenomen in een achtergronddocument.

Vrijwillige sloopopvolging

De bouwheer of de aannemer kan kiezen voor een verdere sloopopvolging door een erkende sloopbeheersorganisatie. Sloopopvolging is steeds een vrijwillige keuze, het sloopopvolgingsplan daarentegen is een verplichting.

Tracimat is vandaag de enige erkende sloopbeheersorganisatie in het Vlaams gewest.

De sloopopvolging gebeurt op basis van een conform verklaard sloopopvolgingsplan. Dit sloopopvolgingsplan kan enkel worden opgesteld door een bij Tracimat geregistreerde deskundige. De deskundige gebruikt daarvoor uitsluitend het sjabloon sloopopvolgingsplan van Tracimat.

Het sloopopvolgingsplan kan direct worden opgeladen bij de aanvang van de vrijwillige sloopopvolging door de sloopbeheersorganisatie Tracimat. Hiervoor gebruikt u het sjabloon van Tracimat. Enkel dan zal de sloopbeheerorganisatie het conform verklaren en gebruiken in de verdere procedure.

Bij de sloopopvolging kan Tracimat voor het steenachtig puin een verwerkingstoelating afleveren. Dat maakt een verschil bij de acceptatie en de verwerking van het puin in de breekinstallatie.
Meer informatie vindt u op de website van Tracimat.

ook interessant voor u

CASO vzw (Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken)
www.confederatiebouw.be

Tracimat
een erkende sloopbeheersorganisatie

Vlarema 6: wat verandert er voor de bouwsector ?
De sloopketen chronologisch toegelicht

Het eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten
Info over het reglement om de kwaliteit & hergebruik van gerecycleerde granulaten te stimuleren

links

CASO vzw (Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken)
www.confederatiebouw.be