Grens- en gewestoverschrijdende transporten

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Deze overbrengingen vallen onder de Verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.

Afvalstoffen van de oranje lijst, afvalstoffen van bijlage IV A, afvalstoffen die niet onder één code van bijlage III, III B, IV of IV A vallen, mengsels van afvalstoffen die niet onder één code van bijlage III, III B, IV of IV A vallen (tenzij vermeld in bijlage IIIA) en alle afvalstoffen voor verwijdering vallen onder de kennisgevingsprocedure. Hierbij geldt het overbrengingsformulier als identificatieformulier.

Bij de invoer van afvalstoffen van de groene lijst voor nuttige toepassing in het Vlaamse Gewest volstaan de bepalingen van artikel 18 van de Verordening 1013/2006/EG. Dit betekent dat de afvalstoffen dienen vergezeld te gaan van de in artikel 18 opgesomde informatie, die wordt ondertekend door de houder van de afvalstoffen.

Bij de uitvoer van afvalstoffen van de groene lijst voor nuttige toepassing, bevat het identificatieformulier de gegevens zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Bij doorvoer: ofwel overbrengingsformulier indien de afvalstoffen vallen onder de kennisgevingsprocedure, ofwel de bepalingen van artikel 18 van de Verordening 1013/2006/EG.

Gewestoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Het identificatieformulier geldt voor alle transporten met een bestemming in het Vlaamse Gewest vanuit het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, of omgekeerd.