Richtlijnen voor inhoud en vorm van het identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen

Inhoud van het formulier

Het identificatieformulier moet ten minste volgende gegevens bevatten:

  • uniek volgnummer;
  • datum van vervoer;
  • naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen;
  • naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, indien van toepassing;
  • naam, adres en registratienummer van de vervoerders;
  • naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code);
  • omschrijving, hoeveelheid in ton en de pdf bestandEURAL codes (52 kB) van de afvalstoffen.

De gegevens moeten worden ingevuld vóór het vervoer aanvangt en ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Als de hoeveelheid niet kan bepaald worden voor het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van bestemming en moet een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent bezorgd worden.

De afvalstoffenproducent ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

Op de plaats van bestemming wordt het identificatieformulier door de verwerker gedateerd en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars en afvalstoffenproducenten die zelf regelingen treffen voor hun afvalstoffen, moeten de volgende algemene voorwaarden naleven: De afvalstoffen moeten worden vervoerd naar een verwerker die vergund is voor de verwerking van die afvalstoffen. Als verschillende afvalstoffen gescheiden worden aangeboden, moet de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor elke afvalstof een gepaste verwerker kiezen. Men moet zorgen voor een correct ingevuld identificatieformulier. Men moet een afvalstoffenregister bijhouden. Naast de algemene voorwaarden moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars bijkomend:

  • informatie verstrekken aan de afvalstoffenproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden aangeboden en die afzonderlijk moeten worden gehouden bij de inzameling. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die gemengd bedrijfsafval inzamelt, is verplicht om met de afvalstoffenproducent een contract af te sluiten, met daarin duidelijke melding van de fracties hun vooropgestelde inzamelwijze. Als de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in het contract, mag de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar ervan uitgaan dat de selectieve inzameling aan de bron door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is.
  • beschikken over en werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem, indien zij gevaarlijk afval inzamelen of erin handelen of makelen.

Vorm van het formulier

De OVAM stelt een model van identificatieformulier ter beschikking. Dit model is echter niet bindend. Een afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar is vrij om een eigen of een reeds bestaand formulier te gebruiken. CMR-formulieren, bestelbonnen e.d. kunnen dus ook gebruikt worden maar moeten minstens de hierboven gevraagde gegevens bevatten. Aan de bestuurder van het voertuig moet dan duidelijk gemeld worden dat dit formulier geldt als identificatieformulier voor afvalstoffen.

Het gebruik van een digitaal identificatieformulier is mogelijk op voorwaarde dat de OVAM het systeem voor de aanmaak en het beheer ervan heeft goedgekeurd (cfr. VLAREMA Art. 6.1.1.2).

De OVAM heeft in samenwerking met de de andere gewesten, de afdeling Handhaving, de andere toezichthouders en de belangrijkste stakeholders een set van criteria opgesteld waaraan systemen voor het afleveren en beheren van digitale Identificatieformulieren zouden moeten voldoen.
De procedure die gevolgd moet worden om de goedkeuring van de OVAM te verkrijgen voor een systeem voor het afleveren en beheren van digitale identificatieformulieren  en de voorwaarden waaraan het systeem moet voldoen zijn opgenomen in de documenten rechts op deze webpagina.