Strengere maatregelen voor import/export van kunststofafval

De strengere regels moeten leiden tot een betere controle op grensoverschrijdende transporten van kunststofafval, de illegale afvaltransporten terugdringen en een betere milieuverantwoorde verwerking wereldwijd stimuleren. De enige soorten kunststofafval waarvoor deze strengere verplichtingen niet gelden (B3011), zijn degene die voor recyclage bestemd zijn en door hun samenstelling gemakkelijk gerecycleerd kunnen worden. De wijzigingen gaan van kracht vanaf 1 januari 2021.  

Wat wijzigt er voor kunststofafval in de EVOA?

De Europese Commissie wijzigt de codes voor kunststofafval in de bijlages bij de Europese Verordening betreffende de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) via een gedelegeerde handeling (zie link hieronder). Het gaat om de codes voor kunststofafval die zijn overeengekomen in het Verdrag van Bazel (A3210, Y48 en B3011), in het OESO-besluit (AC300) en in de EVOA (EU48 en EU3011).

De codes voor kunststofafval zijn als volgt gewijzigd:

  • Code B3010 is vervangen door code B3011 (voor niet-EU OESO landen en niet-OESO landen) en code EU3011 (intra EU). De belangrijkste wijziging is dat het kunststofafval nagenoeg vrij moet zijn van verontreinigingen en andere soorten afval, het kunststofafval uitsluitend mag bestaand uit één type kunststofafval en er enkel specifieke mengsels van kunststofafval zijn toegelaten onder de groene lijst.Wat betreft B3011 geldt dat, zolang de EU Verordening 1418 niet gepubliceerd wordt, kennisgevingen noodzakelijk zijn voor transporten van B3011.
  • Er zijn nieuwe codes opgenomen voor kunststofafval met gevaarlijke eigenschappen, nl. code AC300 (voor niet-EU OESO landen en intra EU) en code A3210 (niet-OESO landen). AC300 en A3210 zijn op dezelfde wijze geformuleerd.
  • Code GH013 voor polymeren van vinylchloride (groene lijst) is geschrapt. Enkel bij intra EU transporten vallen polymeren van vinylchloride nog onder de groene lijst (onder code EU3011), wanneer ze nagenoeg vrij zijn van verontreinigingen en geen gevaarlijke eigenschappen hebben. In de andere gevallen moeten ze steeds worden ingedeeld onder EU48 (intra EU) of Y48 (niet-EU OESO landen en niet-OESO landen) en wanneer ze gevaarlijke eigenschappen hebben onder code AC300 (intra EU en niet-EU OESO landen) of A3210 (niet-OESO landen).
  • Nieuwe codes Y48 (niet-EU OESO landen en niet-OESO landen) en EU48 (intra EU) zijn geïntroduceerd voor kunststofafval dat niet mag worden ingedeeld onder B3011 en EU3011 en geen gevaarlijke eigenschappen heeft (AC300 en A3210).

Welke gevolgen heeft dit voor de procedures voor overbrengingen van kunststofafval?
 

De regels verschillen al naargelang het gaat om een overbrenging binnen de EU, naar een niet-EU OESO land of naar een niet-OESO land. Zie overzichtstabel voor meer informatie.

Meer informatie: