Actieplan Duurzaam beheer van Biomassa(rest)stromen 2015 - 2020

De Vlaamse Regering heeft op 10 juli 2015 bovengenoemd actieplan goedgekeurd.

Dit actieplan wil een richtinggevend en inspirerend kader aanreiken voor het duurzaam en efficiënt inzetten van biomassastromen en -reststromen (hout, gft, groenafval, oba,...). Met dit actieplan spelen we in op Europese ontwikkelingen.  De preventie van voedselverliezen en biomassareststromen, de selectieve inzameling en het duurzame beheer van biomassa(rest)stromen staan hierbij centraal. Het hoofddoel van onze materialenhiërarchie en het cascadeprincipe is net (rest)stromen zo hoogwaardig mogelijk toepassen. Door materiaalkringlopen zoveel mogelijk te sluiten, verhogen we de nuttige toepassing van biomassa(rest)stromen en vermijden we het onnodige vernietigen ervan.

Dit actieplan is een duidelijk engagement van veel stakeholders op het terrein en binnen de Vlaamse overheden. Het hele actieplan is een keten die verschillende schakels en actoren met elkaar verbindt. Om de doelstellingen van de verschillende actieprogramma’s te bereiken, wordt dan ook op hun engagement gerekend.

Het actieplan biedt ruimte om voortdurend af te stemmen met bestaande en toekomstige beleidsinitiatieven, planningsprocessen en pragmatische afwegingen te maken.

Het actieplan is opgebouwd in functie van drie materiaalkringlopen (met bijhorende actieprogramma's):

  • De kringloop van organisch-biologische reststromen uit keten landbouw, voeding tot consument
  • De kringloop van reststromen van groenbeheer en open ruimte
  • De kringloop van houtreststromen van industrie en huishoudens

Omdat biomassa van groot belang is voor het behalen van de hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2020, werd ook bijzondere aandacht besteed aan de afstemming met het hernieuwbare energiebeleid

Voor de meeste actieprogramma's werd al een concrete planningsfiche uitgewerkt en als aparte bijlage gebundeld aangezien deze planningsfiches dynamisch zijn in de tijd.

We hopen van harte dat dit actieplan organisaties, federaties, instellingen en bedrijven warm maakt om samen met ons de duurzame inzet van biomassa en biomassareststromen tot een succes te maken. Want alleen op die manier kan Vlaanderen haar afhankelijkheid van fossiele bronnen en primaire grondstoffen verminderen, zich blijven profileren als top-regio inzake o.m. materialenbeheer, technologie en innovatie en kunnen we bijdragen tot het behalen van de 2020 doelstellingen inzake hernieuwbare energie.

Studie duurzaamheidscriteria houtige biomassa(rest)stromen

Actieprogramma 16 van het Actieplan Duurzaam beheer van Biomassa(rest)stromen 2015-2020 voorziet in de uitwerking van duurzaamheidscriteria voor houtige biomassa(rest)stromen.

In 2015/2016 werkte VITO in opdracht van de OVAM aan een rapport over de duurzame productie en gebruik van houtstromen. Het rapport bestaat uit twee grote onderdelen: duurzaamheidscriteria voor de productie van hout en de verfijning van het afwegingskader voor het gebruik van hout als materiaal of energiebron. De studie werd begeleid door een brede stuurgroep van stakeholders.

De studie biedt waardevolle informatie voor de introductie van duurzaamheidscriteria voor (vaste)biomassa in de Vlaamse energiewetgeving. Ook biedt ze inspiratie voor de verfijning van het bestaande afwegingskader voor het gebruik van houtstromen in de energiewetgeving.

U vindt deze studie rechts van deze pagina onder Publicaties.

Beleid voor voedselverlies en biomassa(rest)stromen in Vlaanderen en omringende regio's: inspirerend voor het nieuwe actieplan 2021-2025

Vlaanderen is een voortrekker op het vlak van afvalbeheer en circulaire economie. Om de ambities voor preventie en valorisatie van biomassa- en voedsel(rest)stromen te concretiseren, bereidt de OVAM samen met de stakeholders een Actieplan ‘voedsel en biomassa circulair 2021-2025’ voor.

Deze omgevingsanalyse is een voorbereidend document om het Actieplan te voeden. Het beleidskader en de -initiatieven in Vlaanderen en de naburige regio’s worden er in samengevat op vlak van voedselverlies, afval en materialen, bio-economie, en klimaat en hernieuwbare energie. Ook een aantal markttrends voor houtafval en valorisatie bio-afval zijn weergegeven, nuttig als achtergrond om het Actieprogramma samen te stellen.