Actieplan Duurzaam beheer van Biomassa(rest)stromen 2015 - 2020

De Vlaamse Regering heeft op 10 juli 2015 bovengenoemd actieplan goedgekeurd.

Dit actieplan wil een richtinggevend en inspirerend kader aanreiken voor het duurzaam en efficiënt inzetten van biomassastromen en -reststromen (hout, gft, groenafval, oba,...). Met dit actieplan spelen we in op Europese ontwikkelingen.  De preventie van voedselverliezen en biomassareststromen, de selectieve inzameling en het duurzame beheer van biomassa(rest)stromen staan hierbij centraal. Het hoofddoel van onze materialenhiërarchie en het cascadeprincipe is net (rest)stromen zo hoogwaardig mogelijk toepassen. Door materiaalkringlopen zoveel mogelijk te sluiten, verhogen we de nuttige toepassing van biomassa(rest)stromen en vermijden we het onnodige vernietigen ervan.

Dit actieplan is een duidelijk engagement van veel stakeholders op het terrein en binnen de Vlaamse overheden. Het hele actieplan is een keten die verschillende schakels en actoren met elkaar verbindt. Om de doelstellingen van de verschillende actieprogramma’s te bereiken, wordt dan ook op hun engagement gerekend.

Het actieplan biedt ruimte om voortdurend af te stemmen met bestaande en toekomstige beleidsinitiatieven, planningsprocessen en pr