Maatwerk bij selectieve inzameling

Maatwerk bij selectieve inzameling

Vlaanderen staat aan de EU-top  wat betreft selectieve inzameling. Het huidige systeem van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen met huis-aan-huis-inzamelingen, wijkinzamelingen en inzameling via containerparken is hier sterk ingeburgerd. Maar is dit systeem op lange termijn wel houdbaar als de bevolkingsdichtheid verder toeneemt, het wegennetwerk verdicht, de woonvormen wijzigen, de sociale controle verder afneemt en de vraag naar meer selectief ingezamelde stromen voor materiaalrecyclage groeit? Bovendien is de huidige dienstverlening quasi identiek voor heel Vlaanderen, terwijl afvalinzameling heel anders is in een dichtbevolkte stadswijk dan deze in een verkaveld of landelijk gebied.

Daarnaast bestaat er niet zoiets als dé consument. Consumenten vertonen verschillend sorteergedrag en produceren verschillende hoeveelheden afval, afhankelijk van hun inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling, socio-culturele achtergrond, opleiding ... Daarom ook reageren ze verschillend  op stimulansen om afval te vermijden en te sorteren. Bovendien wijzigt de samenstelling van de bevolking door vergrijzing, verdunning, immigratie, inkomensverschuivingen.

Willen we de huidige resultaten inzake selectieve inzameling behouden en zelfs extra stappen vooruit zetten, zal het beleid rekening moeten houden met deze veranderende ruimtelijke context en demografische trends.

Veranderende ruimtelijke context en demografische ontwikkelingen

Ter voorbereiding van een nieuw uitvoeringsplan werden, in opdracht van de OVAM, twee studies uitgevoerd. Een eerste onderzoek handelt over innovatieve inzamelsystemen in veranderende ruimtelijke context. Een tweede onderzoek bekijkt de invloed van demografische ontwikkelingen op het afvalbeheer. De resultaten van beide studies geven aan dat er in de toekomst meer maatwerk nodig is voor de inzameling van de verschillende afvalstromen in de gemeenten.