Afvalinzamelaars zien binnenkort mee toe op het sorteergedrag van bedrijven

  • 15 februari 2021

De hoeveelheid bedrijfsrestafval moet tegen 2022 met 15 % zijn gedaald. Geen onhaalbare kaart, aangezien er nog vrij veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval terechtkomt. De oorzaak? Slechte sortering aan de bron. Daarom zullen afvalinzamelaars mee waken over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten. Er ligt een wetsvoorstel op tafel dat ervoor zorgt dat dat op een eenvoudige en uniforme manier gebeurt.

Sorteerfouten

Een voorstel voor een wijziging in VLAREMA (het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) verduidelijkt welke informatie afvalinzamelaars hun klanten moeten geven over afval correct sorteren aan de bron.

Inzamelaars worden ook verplicht om het restafval te controleren op sorteerfouten. Het VLAREMA-voorstel geeft aan hoe dat moet gebeuren. Bij ophaalrondes met rolcontainers bijvoorbeeld moet bij de klant ter plekke het deksel altijd worden gelicht om de inhoud van de container te controleren. Bij individuele inzameling met een afzetcontainer moet de container op een vergunde site leeg worden gekiept voor controle.

Als een inzamelaar vaststelt dat het restafval onvoldoende is gesorteerd, moet hij of zij dat registreren als een non-conformiteit en de klant van de sorteerfout op de hoogte brengen. Lokale en gewestelijke handhavers kunnen aan de hand van dat register gerichter inspecties doen. Afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten, zullen vlugger gecontroleerd worden.

Verder in de keten

Afvalinzamelaars mogen meteen weigeren om restafval mee te nemen, als het te veel recycleerbaar materiaal bevat. Als ze gevaarlijk afval opmerken, moeten ze dit zelfs weigeren. In andere gevallen kan de inzamelaar het afval wel meenemen, maar moet hij nog andere acties ondernemen. Zo moet hij de non-conformiteit actief doorgeven via een centraal systeem van de overheid of het afval (tegen betaling) verder nasorteren om het recycleerbaar materiaal er alsnog zoveel mogelijk uit te halen. Ook als de inzamelaar nasorteert, blijft de klant evenwel in overtreding met de wet door het afval niet te sorteren aan de brond. Eens in het restafval beland, zijn heel wat materialen namelijk onherroepelijk verloren omdat het afval te vervuild geraakt.

Het voorstel van wijziging van VLAREMA is principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na verwerking van de adviezen van de MINA, de SERV en de Raad van State zal het voorstel definitief worden goedgekeurd.

Meer info

Het wijzigingsbesluit vindt u hier terug.