Algemeen Reglement van de Certificering

Algemeen Reglement van de Certificering voor de biologische verwerking van organisch-biologisch afval tot grondstof (meststof of bodemverbeterend middel)

Het Algemeen Reglement beschrijft de certificeringsvoorwaarden (toepassingsgebied, verloop van het certificeringsproces, conformiteitsvereisten, beoordelingskader, beslissing) waaraan een vergunde installatie moet voldoen om te kunnen beschikken over een keuringsattest voor de productie van gft-compost, groencompost en het eindmateriaal van de biologische behandeling van organisch-biologische afvalstoffen voor het gebruik als meststof of bodemverbeterend middel.

Het systeem van certificering heeft betrekking op verschillende vormen van biologische verwerking, zoals compostering, anaerobe vergisting en biothermisch drogen.

Zowel de eindproducten als de eventuele tussenproducten van de biologische verwerking maken onderdeel uit van de certificering.

Het certificeringssysteem is gebaseerd op het principe van de autocontrole:

  • Enerzijds past de verwerker van organisch-biologische afvalstoffen een intern kwaliteitscontrolesysteem toe op zijn bedrijf, waarbij aandacht uitgaat naar input en acceptatie, kwaliteit van het productieproces, kwaliteitsborging van het eindproduct en beredeneerd gebruik ervan.
  • Anderzijds wordt de producent op de toepassing van dit intern kwaliteitssysteem gecontroleerd door een erkende certificeringsinstelling.

De Minister bevoegd voor leefmilieu stelt de bekwaamheid van deze instelling vast, waarbij de OVAM advies verleent.

De certificeringsinstelling gebruikt als instrumenten bij de certificering onder meer bedrijfsaudits, staalnames en analyses en administratieve controles.

De beslissing tot certificering wordt genomen op basis van de bevindingen vastgesteld tijdens de bedrijfsaudits, administratieve controles, de genomen acties bij eventuele tekortkomingen en meerdere analyseresultaten van eind- en tussenproducten.

Het toezicht op de certificering wordt gehouden door de OVAM, die ook het Algemeen Reglement van de Certificering opstelt. 

Eigendom en verspreiding

Dit Algemeen Reglement van de Certificering wordt opgemaakt en beheerd door de OVAM en mag niet door derden worden verspreid.